Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan vi stole på kommunikasjonsrådgiverens myrutsagn?

I begynnelsen av juni kom regjeringen med en forskrift som forbyr oppdyrking av myr, nydyrking, bortsett fra i helt spesielle tilfeller. Myrdyrkingsforbudet er innført på feil premisser og sviktende faglig grunnlag.

I juni fastsatte landbruksdepartementet endringer i forskriften om nydyrking av myr. Foto: Lars Bilit Hagen
I juni fastsatte landbruksdepartementet endringer i forskriften om nydyrking av myr. Foto: Lars Bilit Hagen

En av de feilaktige premissene er at forbudet ble innført ut fra gamle dyrkningsmetoder som ikke brukes lengre.

Nå er omgraving av myr den brukte dyrkingsmetoden. Myrdyrkingsforbudet føyer seg inn i rekken av symboltiltak som denne regjeringa har gjennomført, samtidig som den har ofret enkeltmennesker. I dette tilfellet bønder som trenger mer jord. Likevel skriver kommunikasjonsrådgiver Kathrine Torday Gulden på Nationens sider: «Forbudet er innført på grunn av de store klimagassutslippene som oppstår når man gjør om myr til jordbruksareal.»

Les Gulden sin tekst her:

Annonse

Kommunikasjonsrådgiveren har forenklet budskapet rundt myrdyrkning fra NIBIO kraftig. 21.11.19 skrev Nils Vagstad, administrerende direktør i NIBIO, et innlegg i Nationen under overskriften «Det trengs mer kunnskap om myr». Her bekrefter Vagstad sviktende premissgrunnlag for det innførte forbudet. Han skriver: «Vi har i rapporter omtalt målinger som viser at dyrking ved omgraving ser ut til å redusere utslippene betydelig.» Men det er få målinger av dette, og ikke minst er det mangel på målinger over lengre tidsrom. Det er også mulig at det kan skje en netto binding av karbon i den mineraljorda som legges over myrlaget, men dette har vi altså foreløpig ikke forskningsbasert grunnlag som dokumenterer.

Les kommunikasjonsrådgiverens svar her:

Administrerende direktør Vagstad har integritet nok til å si at nyere dyrkningsmetoder ser ut til å redusere utslippene. Han påpeker også at det kan skje en netto binding av karbon ved omgraving av myr. Om vi i tillegg tar med klimaeffekten av å dyrke eget grovfôr, framfor å bruke enda mer soya fra Brasil, endrer regnestykket seg igjen. Regnestykket endrer seg også om en tar inn tilvekst av myr. Men beregningene er gjort innen rammen av det regelverk som gjelder for det offisielle klimagassregnskapet. Da inkluderes ikke import av mat eller fôrråvarer. Heller ikke spørsmål knyttet til naturlige prosesser og utslipp som ikke er inkludert i klimagassregnskapet er tatt med i beregningene.

NIBIO er ved administrerende direktør Vagstad tydelige på at det er mangel på kunnskap og dermed også usikkerhet om flere forhold knyttet til myr og myrdyrking. Kommunikasjonsrådgiveren forenkler derimot myrdyrkningsforbudet i så stor grad at hun på sviktende premisser gjør seg til et talerør for regjeringas myrmorgengave til Venstre.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Økomelk er ikke rett priset