Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Innbyggerne må få mer eierskap til vindkraft

Nasjonal ramme for vindkraft seiler opp som en stor valgkampsak.

Lunken mottagelse: Vindmøller i Norge. Foto: Anetlanda / Mostphotos
Lunken mottagelse: Vindmøller i Norge. Foto: Anetlanda / Mostphotos

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har identifisert 13 områder de vurderer som mest egnet for vindkraft. Selv om det presenteres et solid faktagrunnlag om blant annet påvirkning på naboer og naturen, har mottagelsen vært lunken. En stor årsak til det er følelsen av at lokale og regionale vurderinger blir satt til side.

I Danmark har det blitt gjort mye forskning på lokal aksept for vindkraft, blant annet gjennom det tverrfaglige prosjektet Wind2050. Også i Danmark er lokal motstand økende, og siden de har kommet mye lenger i sin satsning på vindkraft er det interessant å skue sørover.

Blant funnene i den danske undersøkelsen er et behov for et mer gjennomsiktig konsesjonssystem, med bedre innsyn og mindre innflytelse fra utbyggerne i prosessen. Det trengs en bedre dialog og større innflytelse og medbestemmelse fra innbyggerne. Det etterlyses også mer involvering fra kommuner, og det ville vært en fordel om lokale myndigheter i større grad er pådrivere for prosjekter, framfor de eksterne utbyggerne. Dersom kommunene har mer eierskap til prosjektene vil det også bedre forståelsen av at innbyggerne tjener på å ha vindkraftanleggene i sitt område.

Lokal og regional forankring er også i stor grad knyttet til økonomisk kompensasjon for naturinngrepene. I dag tilfaller det lite skattemidler fra vindkraftprodusenter til lokale og regionale myndigheter. Dette står i stor kontrast til vannkraft hvor den lokale og regionale kompensasjonen er stor, og aksepten mye større.

Annonse

Kraftfylka representerer fylkeskommuner som er vertskap for mesteparten av norsk vannkraftproduksjon. Gjennom regionaldemokratiet legger de til rette for bruk av kraftressursene til næringsutvikling på tvers av kommunene. I den prosessen har fylkeskommunene en stor koordinerende rolle, og fungerer som tilrettelegger for samarbeid i regionen.

Et av forslagene i Nasjonal ramme er at fylkeskommunene skal bruke faktagrunnlaget som NVE har kommet fram til for å lage nye regionale planer for vindkraft i sine områder. Dette er et godt forslag som må utredes nøye. En del fylkeskommuner har tidligere laget slike regionale planer, men erfaringene er til dels nedslående.

Staten legger ikke avgjørende vekt på planene, og da oppleves det som mye ressursbruk til liten nytte. Nye regionale planer må derfor få en avgjørende betydning, dersom det skal legges ned et slikt arbeid.

NVE har svart på oppdraget sitt, men i ettertid viser det seg at det neppe var en god idé å utpeke spesifikke områder uten solid forankring i lokal- og regionaldemokratiet. Når regjeringen nå skal gjennomgå høringssvarene etter 1. oktober er det derfor viktig å lytte til uttalelser fra kommunesektoren.

For å få til mer fornybar energiutbygging i Norge er det behov for involvering, forankring og ikke minst en langt mer forutsigbar kompensasjon for naturinngrepene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Avansert oljelogikk