Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvorfor vil ikke ingeniørstudentene jobbe i kommunene?

Hvorfor vil de ikke påvirke miljø- og klimaarbeidet gjennom en jobb i kommunen?

Helge Klevengen, Leder for NITO klima og miljø. Foto: Privat
Helge Klevengen, Leder for NITO klima og miljø. Foto: Privat

Kommunene har en nøkkelrolle for at vi skal nå nasjonale miljømål som skal gjøre Norge til et bærekraftig og klimavennlig samfunn. Jeg er redd de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å få dette til.

En undersøkelse blant NITO-studentenes medlemmer viser at antallet studenter som ønsker å jobbe som ingeniør i kommunen er svært lavt. Det er alarmerende når kun 3,8 prosent av ingeniørstudentene ønsker seg til kommunen. Vi må jobbe for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass for ingeniører og teknologer. Studentene er morgendagens kunnskapsarbeidere, og vi trenger dem i kommunesektoren.

Miljø- og klimaendringene skaper store utfordringer for kommunene og stiller høye kunnskapskrav til kommuneansatte. Den eneste måten kommunen kan klare å håndtere disse utfordringene på er gjennom langsiktig planlegging og god kunnskapsformidling. Da må de ha en god arbeidsgiverstrategi på plass. Kommunene må være attraktive arbeidsgivere og sørge for at kunnskap og ressurser blir forvaltet riktig og ikke forsvinner ut til det private næringslivet.

Før en kommune beslutter noe, skal den forsikre seg om at den har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Kommunen skal ha kunnskap om økosystemtilnærming og samlet miljøbelastning som tiltaket medfører. Det krever også kunnskap om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Altfor få kommuneansatte kjenner disse målene og har liten eller ingen eierskap til dem. Kravene i naturmangfoldloven og viktige miljøprinsipper blir derfor ikke i tilstrekkelig grad lagt vekt på når beslutninger tas.

Annonse

Prioriteringen av mangfold kjemper mot næringsinteresser, boligsektoren og industri. Særlig der det er konflikter mellom ulike mål, må kommunen synliggjøre prioriteringer. Dersom man er usikker skal alltid føre-var-prinsippet tre inn. Dette betyr at man ikke kan gjennomføre prosjektet før kommunen har fått tilstrekkelig kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil medføre.

Tillatelser og dispensasjoner som blir gitt på bekostning av friluftsliv, reiseliv og naturmangfold har økt i omfang. Man kan derfor stille spørsmålet om kommunen har den nødvendige kunnskapen for å ivareta kommunens arbeidsoppgaver og fellesskapets interesser på en god måte.

Økt kunnskap om miljø og klima har ført til store endringer i arbeidshverdagen til kommuneingeniørene. I dag vil det meste av arbeidsoppgavene være sterkt knyttet til miljø- og klimaarbeid, eller retningslinjer og krav som følge av dette. Vi kan derfor med rette kalle dagens kommuneingeniører som «grønne ingeniører» med mange krevende og spennende oppgaver. kommunene må bli bedre til å kommunisere nettopp dette til dagens studenter, og på den måten gjøre seg attraktive for en miljøbevisst generasjon

Det er mange kommuner som kaller seg en «miljøkommune», men det må mye mere til for å overbevise studentene. Aldri før har foreninger innen miljøvern og friluftsliv opplevd så stor pågang av nye medlemmer som ønsker å gjøre en forskjell. Når så mange ønsker å påvirke og kommunene trenger de beste hodene for å bidra til å løse viktige problemstillinger innen klima og miljø, er det nødvendig å undersøke hvorfor studentene ikke ønsker å jobbe i kommunen og gjøre noe med det.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bærekraft: Alle må med