Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvordan mener regjeringen finnmarksloven skal oppfylles?

Tvangssammenslåing av Troms og Finnmark undergraver finnmarkingenes innflytelse på forvaltningen av Finnmarkseiendommen.

En tvangssammenslåing av Troms og Finnmark vil svekke finnmarkingenes møysommelig opparbeidete innflytelse på forvaltningen av land og vann i fylket, uten at dette overhodet er begrunnet, utredet eller diskutert.

Det virker ikke som regjeringen eller stortingsflertallet som har ansvaret for vedtaket, kjenner til finnmarksloven og finnmarkingenes spesielle rettigheter. Denne kunnskapsmangelen ser ut til å kjennetegne det ulovlige vedtaket.

Spørsmålet om retten til det som tidligere var statens umatrikulerte grunn i Finnmark ble for alvor satt på dagsorden som følge av Alta-saken og de politiske og samerettslige prosessene i etterkant av denne.

Etter en møysommelig og til dels konfliktfylt prosess som ble tett fulgt av både Sametinget og Finnmark fylkesting, ble finnmarksloven vedtatt og FeFo etablert i 2006. Finnmarksloven pålegger FeFo å forvalte grunn og ressurser til beste for innbyggerne i fylket, og skal blant annet sikre finnmarkingenes innflytelse på forvaltningen bl.a. ved at fylkestinget oppnevner halvparten av medlemmene til FeFo-styret.

Tilhengere av tvangssammenslåingen har forsøkt å fortelle oss at det bare må gjøres noen mindre endringer av valgreglene til FeFo for å ivareta finnmarkslovens intensjoner.

Det er på tide at de som har ansvaret for tvangsvedtaket forklarer finnmarkingene hvordan dette skal skje. Og da holder det ikke med lettvintheter, som for eksempel å si det i et sammenslått fylkesting bare er representanter fra Finnmark som skal kunne velges til FeFo-styret. Heller ikke en ordning om at det bare finnmarksrepresentanter som skal være med på dette valget, vil tilfredsstille loven.

Annonse

Den lovbestemte retten til finnmarkingenes innflytelse bygger nemlig på forutsetningen om at fylkestingets medlemmer av FeFo-styret er valgt av et fylkesting med representanter som er nominert av partilag i fylket, og deretter valgt inn i et fylkesting av finnmarkinger og bare dem.

Allerede ved nominasjonen til et felles fylkesting vil forutsetningen være brutt: I sammenslåtte partier vil det sjølsagt ikke være bare finnmarkinger som nominerer fylkestingskandidater som i neste omgang skal velge ut, ev. også velges til representanter til FeFos styre. Partimedlemmer fra Troms vil sjølsagt påvirke hvilke kandidater både fra Troms og Finnmark som skal stå på valglistene. Det er ikke så vanskelig å tenke seg at kandidatenes holdninger til finnmarkingenes særretter kan påvirke hvem som nomineres.

Også ved selve fylkestingsvalget vil velgerne i Troms sjølsagt påvirke hvem som kommer inn i fylkestinget, og dermed få innflytelse på FeFo-styrets sammensetning og dermed FeFos politikk, på bekostning av finnmarkingene.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at de ulike partienes holdninger til lokalt sjølstyre og særretter vil påvirke valget. Jeg ser for eksempel ikke bort fra at lokale venner av tvangsvedtaket vil få hjelp av velgere i Troms til å komme inn i et sammenslått fylkesting, på tvers av finnmarkingenes ønsker.

Dersom en sammenslåing tvinges gjennom på tvers av folkeviljen, vil finnmarkslovens intensjoner etter det jeg kan se bare kunne oppfylles ved å opprettholde Finnmark som egen valgkrets, og ved at det bare er representanter fra denne valgkretsen som velger medlemmer til FeFos styre. Er det denne løsningen regjeringen og de lokale tvangskameratene går inn for?

Sametingets representanter til FeFo er i dag valgt av et flertall utenfor Finnmark. Sametinget er imidlertid ikke et regionalt, men et nasjonalt organ. Sametingets representasjon i FeFo-styret var begrunnet, utredet og behandlet da finnmarksloven ble vedtatt. Nå vil regjeringen svekke finnmarkingenes innflytelse i strid med loven uten at spørsmålet overhodet er utredet eller behandlet.

Jeg forstår begrunnelsen for å gi Sametinget innflytelse på Finnmarkseiendommen. Jeg kan ikke se tilsvarende grunner til at velgerne i Troms skal få slik innflytelse på bekostning av finnmarkingene.

Det er på tide at regjeringen og de lokale vennene av tvangsvedtaket nå forklarer finnmarkingene hvordan de mener finnmarksloven intensjoner skal oppfylles. Eller har regjeringen planer om å vedta en hastelov som opphever alle lovfestede rettigheter til finnmarkingene?

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Ikke glem eldregenerasjonen ved valget