Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Havvind: Ute av syne, ute av sinn?

Vindindustri både på land og til havs handler om å skape et nytt industrieventyr. Denne industrien har ingenting å gjøre med verken grønn energi eller et grønt skifte

Ved havvind kontra landvind er forurensingene de samme, med fare for lekkasjer av olje og avskalling av miljøskadelige stoffer direkte ut i naturen, skriver innsenderne. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor / NTB
Ved havvind kontra landvind er forurensingene de samme, med fare for lekkasjer av olje og avskalling av miljøskadelige stoffer direkte ut i naturen, skriver innsenderne. Foto: Øyvinf Gravås / Equinor / NTB

Ekspansiv vindkraftutbygging har skapt stort engasjement og nasjonal debatt.

Ødeleggelser av sammenhengende økosystemer og landskap, den nasjonale naturidentiteten, forstyrrelser av friluftsliv og rekreasjon og sist men ikke minst økt kunnskap om innvirkning på folks helse har ført til at mange nå ønsker at vindparkene skal flyttes til havs.

Det hevdes at miljøkonsekvensene er mindre, vindforholdene mer stabile og at vindkraft til havs både skal bli den neste store eksportnæringen for Norge og et viktig bidrag for å redde verdens klima.

De fysiske naturinngrepene oppleves nok mindre ved etablering av flytende vindkraftanlegg til havs enn for tilsvarende anlegg på land. Konsekvensene for biodiversiteten, havbunn, for fugler og marine pattedyr kan derimot være store.

«Vi må ikke sette oss i en posisjon der vi tillater at eventuelle havvindprosjekt kan skade våre fornybare fiskeressurser og artsmangfoldet.»

Hensynet til forsvarlig og bærekraftig forvaltning av våre viktigste fiskeressurser samt internasjonale forpliktelser rundt sikring av bestander bør veie tyngre enn hensynet til kostbar og sekundær vindkraft.

Konsekvenser av en slik utbygging på det marine miljøet vet vi fremdeles for lite om, siden forskingsgrunnlaget er tynt.

Det vi vet er at det kan påvirke vandringsmønsteret til flere fiskebestander, gyteadferd og marine havpattedyr som hvaler. Bekymringene knytter seg også til hvordan produksjon av storskala havvind vil påvirke sjøfuglbestandene som har en viktig rolle i det marine økosystemet.

Annonse

«Det hevdes at vi trenger mer elektrisk energi i Norge, uten å nevne noe om en upopulær diskusjon, nemlig å senke forbruket vårt.»

Men, er det egentlig så prekært?

Norge er tross alt selvforsynt med grønn vannkraft og eksporterer allerede i snitt over 10 prosent av overskuddet. Dette er før vi har rustet opp vannkraften. På toppen av dette har vi et enormt potensial for gode gamle ENØK tiltak, varmepumper til sjø, geotermisk energi, solenergi etc. Det finnes altså få om noen grunner til at vi skal starte energiproduksjon der inngrepene og naturkonsekvensene er størst og gevinsten minst slik vi nå ser etter vindindustriens herjing langs kysten.

I Norge har vi i dag et stort potensial i oppgradering av vannkraften. Den store fordelen er at den allerede er bygget ut og inngrepene gjort.

Vannkraftens fordeler er mange. Den er fornybar, ren, forutsigbar, fleksibel, og den kan forsyne mange generasjoner med rimelig energi fra lokale ressurser. Vannkraft forurenser ikke luften og kan vise til de laveste utslippene av drivhusgasser av alle energiteknologier.

Vannkraftforskere ved NTNU har påvist at oppgradering og utbedring av allerede etablert vannkraft kan sikre en betydelig mengde ny strøm på en langt bedre økonomisk miljømessig måte. For det andre har det blitt vist, også av forskere ved NTNU, at det er et svært stort potensiale for energisparing i norsk bygningsmasse.

Dersom det nå igangsettes havvind på samme tynne grunnlag som vi gjorde på vind på land kan konsekvenser bli større enn vi forespeilte.

I generasjoner har vi levd av våre fornybare fiskeriressurser og det er fremdeles en av våre viktigste næringer, den har også skapt en identitet for alle som er bosatt langs Norgeskysten.

Ved havvind kontra landvind er forurensingene de samme, med fare for lekkasjer av olje og avskalling av miljøskadelige stoffer direkte ut i naturen, men ved havvind er det kanskje lettere å godta dette, med ordene «ute av syne, ut av sinn.»

Og la oss være ærlige, vindindustri både på land og til havs handler om å skape et nytt industrieventyr. Denne industrien har ingenting å gjøre med verken grønn energi eller et grønt skifte.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva slags jordbruk skal vi ha?