Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grytten-utvalget: Ambisjonen burde vært å sammenligne «epler med epler»

I Nationen 15.oktober gir Grytten-utvalgets medlemmer Brathaug, Olaussen og Grytten et svar blant annet på vårt innlegg i Nationen 12. oktober.

Risky business: Vi oppfatter det som innlysende at jordbruksproduksjon innehar en ikke ubetydelig uforutsigbarhet og risiko, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos
Risky business: Vi oppfatter det som innlysende at jordbruksproduksjon innehar en ikke ubetydelig uforutsigbarhet og risiko, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos

Uenigheten, slik vi tolker det, går på om det er mulig å sammenligne næringsinntekter fra jordbruket med lønn for arbeidstakere. Hvordan den næringsdrivende selv velger å fordele overskuddet på avsetning til investeringer, uttak til personlig forbruk, sparing og så videre er selvfølgelig opp til den enkeltes preferanser, men er etter vår mening ikke relevant for denne diskusjonen.

Utvalget slår imidlertid fast, med en passiv tilnærming, at det er meningsløst å sammenligne næringsdrivende med lønnsmottakere.

Hovedformålet med oppnevnelsen av det offentlige utvalget var vel nettopp å forsøke å komme frem til en jordbruksinntekt som kan sammenlignes med lønn for arbeidstakere? Slik det har vært fram til nå, og som utvalget foreslår videreført, er at en sammenligner «epler med pærer», det vil si to forskjellige resultatmål.

Vi mener dette er uhensiktsmessig, og påpeker at for å kunne sammenligne med lønn for arbeidstakere må forventet avkastning av egenkapitalen i jordbruket trekkes fra før inntekten bestemmes.

Sammenligningen med frisører som det gjøres et poeng ut av er heller ikke veldig relevant, blant annet fordi realkapitalen per årsverk for en frisørsalong trolig er betydelig lavere. Det er atskillig mer interessant at Fiskeridirektoratet beregner arbeidsgodtgjørelse for enkeltpersonforetak i sin lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten.

Annonse

Videre at myndighetene gir offentlig eide nettselskaper mulighet til å velte over «en rimelig avkastning på investert kapital» på sine tilknyttede strømkunder. At egenkapital har en alternativverdi og følgelig en kostnad å benytte seg av bør være åpenbart.

For å belyse hvordan utvalgets resonnement slår ut kan man anta, som et sterkt forenklet eksempel, et kornbruk på 1000 dekar med en avling på 600 kg per dekar, kornpris på 3 kroner per kg, og driftskostnader på 1 million kroner.

Dette gir et driftsresultat på 800.000 kroner per år. Driften betinger at det i tillegg til ulønnet arbeidsinnsats, settes inn en kapital på 8 millioner kroner. Ved fullstendig finansiering med egenkapital tapes alternativ avkastning på 240.000 kroner hvis avkastningskravet er 3 prosent (for eksempel rente på bankinnskudd).

Bonden sitter da igjen med 560.000 kroner – etter vår mening. Utvalget mener imidlertid bonden sitter igjen med 800.000 kroner.

Hvis bonden derimot tar opp 8 millioner kroner i lån til 3 prosent rente blir driftsresultatet fortsatt 800.000 kroner. Fratrukket 240.000 kroner i renter på lånet, sitter bonden igjen med 560.000 kroner. I dette tilfellet mener utvalget det samme som oss, jordbruksinntekten blir 560.000 kroner.

Poenget er at ved å omplassere egenkapitalen fra banken til gårdsdriften gir bonden opp sine sikre renteinntekter på 240.000 kroner. Med mindre alt ikke er basert på lånekapital vil altså utvalgets beregning konsekvent overvurdere inntekten fra jordbruket. Eksemplet kan overføres til andre produksjoner som melkeproduksjon eller kjøttproduksjon.

Variasjon i avling eller produksjon mellom år vil medføre variasjon i jordbruksinntekt og er én av flere kilder til risiko. Brathaug, Olaussen og Grytten mener dette er udokumenterte påstander.

Vi oppfatter det som innlysende at jordbruksproduksjon innehar en ikke ubetydelig uforutsigbarhet og risiko, og vi kan også f.eks. vise til en artikkel i Food Economics av Ola Flaten, Gudbrand Lien og Ragnar Tveterås fra 2011 (A comparative study of risk exposure in agriculture and aquaculture) for nærmere kvantifisering av risiko i norsk jordbruksproduksjon.

Neste artikkel

Eplesorten Rubinstep er ueigna til langtidslagring