Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gi bonden reelle alternativer for salg av melk

Vi har ikke misforstått samvirkeloven, slik Kristin Taraldsrud Hoff i Norsk Landbrukssamvirke antyder. Det vi tar til orde for er en endring av loven.

For å nå målene om høyere inntekt og sysselsetting i landbrukssektoren, er det viktig å legge til rette for høy innovasjon i alle ledd av sektoren. Meierivirksomheten kan ikke være noe unntak, skriver artikkelforfatterne. Foto: Mariann Tvete
For å nå målene om høyere inntekt og sysselsetting i landbrukssektoren, er det viktig å legge til rette for høy innovasjon i alle ledd av sektoren. Meierivirksomheten kan ikke være noe unntak, skriver artikkelforfatterne. Foto: Mariann Tvete

I vårt innlegg "Konkurranse om melkebøndene" (Nationen 12. mai) diskuterer vi hvordan Stortingets mål om å gi bonden reelle alternativ for salg av melk kan nås. I et tilsvar 19. mai kommer Kristin Taraldsrud Hoff i Norsk Landbrukssamvirke, med en bredside i form av et sammensurium av metaforer og misforståelser av hva konkurranse og konkurranselov i praksis betyr. Metaforene lar vi ligge, men noen korte oppklaringer av juss, økonomi og faktum er nødvendig.

Vårt utgangspunkt er at konkurransen i meierisektoren er svak. Særlig dominerende er Tine på innsamlingsleddet, med en markedsandel på nærmere 95 prosent. Økt konkurranse vil stimulere til produktutvikling. Større produktutvalg og bedre kvalitet betyr høyere etterspørsel etter melk. Norske bønder har bevist at de har stor innovasjons- og omstillingsevne, og kan vise til en langvarig og betydelig produktivitetsvekst. For å nå målene om høyere inntekt og sysselsetting i landbrukssektoren, er det viktig å legge til rette for høy innovasjon i alle ledd av sektoren. Meierivirksomheten kan ikke være noe unntak.

Vi har ikke misforstått samvirkeloven, slik Hoff antyder. Det vi tar til orde for er en endring i denne loven, slik at patronasjeutbetaling ikke knyttes til antall liter melk levert til Tine. Det er ikke mulig i dag, siden etterbetaling iht. loven skal betales ut fra omsetningen en bonde har med samvirket. Slik dagens lovgivning er innrettet, virker den konkurransebegrensende, og vil kreve permanent kompensasjon til Tines utfordrere for å gi konkurransenøytralitet.

Annonse

I dag følger det av Tines vedtekter, § 6, at medlemmer ikke kan levere melk til andre enn Tine. Alternativet er å melde seg ut. Men hva skjer da? Jo, bonden mister tilgangen til samvirkets "formue" og utbetaling av patronasje/etterbetaling. Vårt forslag tjener bonden – det skaper valgfrihet mht. leveranser samtidig som bøndene sikres avkastningen av Tines kapital, som er bygget opp gjennom generasjoner av melkebønder. Og Konkurransetilsynet bør absolutt se nærmere på eksklusiviteten, som ikke er dekket av noe landbruksunntak fra konkurranseloven. Tines eksklusivitetsavtaler kan bryte både med konkurranselovens § 10 (forbud mot konkurranseskadelig samarbeid) og § 11 (forbud mot misbruk av dominerende stilling).

Hvis Tine har samtlige bønders ve og vel i tankene, er det vanskelig å se hvorfor de skulle være negative til vårt forslag. Dersom de – i likhet med Hoff – ser snevert bedriftsøkonomisk på samvirket, er et motsatt standpunkt selvsagt forståelig. Det bør i så fall bekymre bøndene.

Ser man til andre sektorer, er det ganske åpenbart at det ikke er bærekraftig virksom konkurranse der én aktører kontrollerer opp mot 95 prosent av råvaren. Forsyningsplikten under markedsreguleringen er ikke tilstrekkelig til å avhjelpe dette strukturelle problemet, enn si skape like konkurransevilkår for utfordrere som Q-Meieriene og Synnøve Finden.

Vi mener det er grunn til å berømme Stortinget for det klare ønsket om å gi bøndene reelle alternativer for salg av melk. Det er viktig for å nå landbrukspolitiske mål, og bidra til å øke sysselsettingen i sektoren og lønnen til bøndene. Om det oppfattes som positivt av Tine og Kristin Taraldsrud Hoff i Norsk Landbrukssamvirke avhenger av om de setter interessene til hele den norske bondestanden i førersetet eller om de først og fremst har en bedriftsøkonomisk tilnærming.

Forfatterne har vært engasjert av Q-Meieriene for å analysere spørsmålene som diskuteres. Hjelmeng har også arbeidet for Synnøve Finden med tilgrensende spørsmål.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Høyres feilslåtte skatt på matproduksjon