Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fusjon mellom Mjøsen og Glommen er viktig for skogeierne

Skogeierandelslagene Mjøsen og Glommen ønsker å slå seg sammen.

Fra venstre: Christian Diskerud Meyer, leder Østre Toten skogeierlag, Ole Edvard Løken, leder Vestre Toten skogeierlag, Lars Ligaarden, leder Gjøvik skogeierlag og Einar Stuve, leder Biri skogeierlag. Foto: Privat

Det har vært arbeidet hardt med dette prosjektet siden høsten 2018 og vi er nå kommet langt i forhold til å ha et utkast til fusjonsdokument som kan behandles av de styrende organene i begge andelslagene i løpet av våren 2019.

En endring blir sjelden foreslått uten at det kommer reaksjoner. Det er også tilfelle i denne saken. Vi har forståelse for det, men vi ser samtidig at utviklingen i retning større enheter også innenfor skogeiersamvirket har skutt fart. Derfor er vi av den klare oppfatningen at andelseierne i Mjøsen skog må gripe denne muligheten til å gå offensivt inn i framtida.

Skogeierlagene i Gjøvik-Toten området støtter aktivt opp om fusjonsplanen som er utarbeidet av fusjonsutvalget nedsatt av de to organisasjonene. I alle de lokale skogeierlagene sine årsmøter i mars ble planen presentert av representanter fra styret i Mjøsen skog, og planen fikk bred støtte fra lagenes medlemmer. Vi mener at en fusjon vil øke samvirkebedriftens evne til å kunne skape gode rammebetingelser for skogeierne i Hedmark og Oppland. Vi vil peke på noen opplagte gevinster ved en fusjon:

• Oppnå høyere priser på salg av tømmer til industrien. Økt samlet volum vil også gjøre det nye selskapet til en tryggere leverandør for industrien.

• Effektivisere verdikjeden slik at kostnadene per kubikkmeter levert tømmer på veien fra stubbe til industri kan reduseres.

• Redusere administrasjonskostnadene i forhold til antall kubikkmeter levert tømmer. Mer effektiv drift gir bedre pris til skogeier.

Annonse

• Mulighet til å drive mer utviklingsarbeid. Vi kan oppnå større faglig utvikling av alle ledd i organisasjonen og skape merverdi for skogeier gjennom å heldigitalisere verdikjeden.

• Kunne legge større vekt på utvikling av det lokale tjenestetilbudet til skogeieren. Det er spesielt viktig å ha et topp motivert og kompetent skogbrukslederkorps ute i distriktene. Skogbrukslederne er tett på skogeierne og skal gi den enkelte skogeier faglig godt funderte råd som er til det beste for skogen.

• Større mulighet til å bli den foretrukne samarbeidspartner for skogsentreprenørene. Entreprenørene er avhengig av å kunne drive effektivt gjennom året og ha tilgang på store volum gjennom sine organisasjoner slik at tjenesten kan prises riktig. I tillegg er det viktig at de blir fulgt opp på en profesjonell måte slik at kvaliteten på tjenestene blir optimal.

• Kunne utvikle et enda bedre komplett sett med skogkulturtjenester for å sikre framtidsskogen.

• Være bedre i stand til å markedsføre skogens betydning for næringsutvikling og klima. Både kommuner og det nye storfylket Innlandet trenger å bli minnet på skogens økende betydning for vår felles framtid. Det løses best av et skogeierandelslag som kan avsette mer ressurser til slikt arbeid.

I 2015 tok Biri skogeierlag initiativ til et opprop der hovedinnholdet var at skogeiersamvirket må ta et krafttak for å bidra til å reise ny norsk massevirkeforbrukende industri. Videre ble det pekt på at det må være et overordnet mål å fusjonere alle skogeierandelslaga i Norge. I tillegg trenger vi et sterkt skogeierforbund som en overbygning – som kan bidra til at andelslagene samarbeider så langt det er mulig. Dette oppropet fikk enstemmig støtte fra årsmøtet i Mjøsen skog.

Vi ser at en fusjon av hele skogeiersamvirke ikke er realistisk i dag på grunn av konkurransemyndighetenes tolkning og oppfølging av gjeldende lovverk. På lang sikt er vi fortsatt av den oppfatning av at alle skogeierandelslag bør samarbeide fremfor å konkurrere. Fusjonen mellom Glommen Skog og Mjøsen Skog er et nytt steg på veien mot et samlet samvirke.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fusjon fra skogbunnen