Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsvarsbyggs forsvar på Ørlandet

Forsvarsbygg gjennomfører oppdraget med å bygge ut Ørland flystasjon til Norges nye kampflybase. Dette omfatter også de konsekvenser utbyggingen får på det sivile samfunnet rundt flystasjonen. I tillegg til å ivareta de som berøres av utbyggingen med informasjon og medvirkning og å foreslå avbøtende tiltak.

Ørland kommune vedtok reguleringsplanen i november 2014. Den ble stadfestet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i august 2015. Reguleringsbestemmelsene setter klare grenser for støyfølsom bebyggelse i både rød og gul støysone, og det er fra KMD gitt klart uttrykk for at det ikke er ønskelig at støyfølsom bebyggelse videreføres. Dette betyr i praksis at det ikke er ønskelig med bosetting i rød støysone. Av denne grunn tilbyr vi innløsning av samtlige 176 boliger i rød støysone.

Vi tvinger imidlertid ingen til å flytte og en kan velge støytiltak. Dette gjelder alle i rød støysone. Til nå har vi inngått avtale om innløsning med 102 boligeiere, hvorav 8 har ønsket støytiltak.

Når det gjelder landbruk og innløsning av boligenheten på de 33 gårdsbruk som berøres, så er saken betydelig mer komplisert og den enkelte gårdbruker blir stilt overfor et vanskelig valg. Dette har vi stor forståelse for, og vi har derfor lagt opp til grundige forhandlinger hvor vi ser nøye på den enkeltes situasjon, og forsøker å finne gode løsninger innenfor våre rammevilkår. Vi tilstreber likeverdighet mellom partene i forhandlingene, og dekker blant annet gårdbrukernes kostnader knyttet til juridisk bistand.

Annonse

Driften er uansett forutsatt videreført. Vi tilbyr ulempeerstatning for dokumenterbare ulemper for de som velger å flytte, men fortsetter å drive. Dette gjelder også for gårdbrukere med husdyrhold, da ønsket er at folk skal kunne reetablere seg og fortsette videre drift. Vi bistår med å få dette til, inklusivt ved å bidra med passende overgangsordninger.

Vi gjennomførte forhandlinger med de første 17 gårdbrukere fra årsskiftet 2017-18. Detaljer i selve avtaleteksten har vært diskutert utover høsten 2018, og i oktober ble det satt en akseptfrist for fire gårdbrukere til midten av november. Denne fristen ble på forespørsel utsatt til 28. november 2018. Frem til denne datoen har det vært omfattende kontakt mellom advokaten som representerer gårdbrukere og Forsvarsbygg. Etter en ytterligere ønsket utsettelse, ble en betinget aksept fra de aktuelle gårdbrukere formidlet fra advokaten, og dette aksepterte vi. Ytterligere detaljer er forutsatt avklart ved selve kontraktsinngåelsen.

Vi har forståelse for at Aid Grande opplever at prosessen fra forhandlinger til avtaleinngåelse oppleves som tidkrevende, men tiden har gått med til nødvendige avklaringer: Etter to runder med forhandlinger ble det før sommeren 2018 sendt ut tilbud til samtlige gårdbrukere vi hadde vært i forhandlinger med. Deretter fulgte en periode med avklaringer knyttet til verneverdig bygningsmasse. I løpet av høsten har det videre vært en prosess med utarbeidelse av avtaledokument for de gårdbrukerne som vil inngå avtale om flytting/riving av boligen.

Vi har hele tiden lagt vekt på en åpen og oversiktlig tilnærming i forhandlingene, inklusivt utforming av avtaledokument. Vår dialog med gårdbrukerne har i stor grad gått via gårdbrukernes advokater. Fra vår side har det vært en forutsetning at det har vært en åpen informasjonsstrøm fra advokatene og til de aktuelle gårdbrukerne.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Første mann ut av Mattilsynet