Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flaskehalsene på kommuneveiene

Halvtomme vogntog svekker lønnsomheten i landbruksnæringene. Regjeringen må handle.

Svake: Mange kommunale veier er ikke godkjent for vogntog. Foto: Strand Unikorn
Svake: Mange kommunale veier er ikke godkjent for vogntog. Foto: Strand Unikorn

Kun 14 prosent av kommunevegnettet i Norge er tillatt for standard vogntog, på grunn av flaskehalser og kommunenes alt for rigide praksis med å «skrive opp» (godkjenne) veier som faktisk er robuste nok.

Dette gir enorme utfordringer for næringslivet i distriktene, og spesielt for jord- og skogbruket. Nå må staten bidra til et løft gjennom treffsikre spleiseordninger. Vi har forslag til hvordan.

Daglig går det mange halvtomme lastebiler med varer fra jord- og skogbruket inn til foredlingsanleggene, med de konsekvenser det har i økte utgifter, klimagassutslipp og redusert trafikksikkerhet. Dersom distriktsnæringene våre skal bli konkurransedyktige mot aktørene i de andre nordiske landa, må det tas tak i transportkostnadene over kommunevegnettet, en av de største kostnadsdriverne i landbruksnæringene.

Annonse

Ordningen kan organiseres på samme måte som det svært suksessfulle «Tømmerkaiprogrammet» innenfor en budsjettpost hos Landbruks- og matdepartementet, som også har bidratt med investeringsmidler til mange kommunale kailøsninger. Vi har følgende konkrete forslag:

En effektiv prioritering og behandling sikres ved at Landbruksdirektoratet har ansvaret for ordningen, på linje med ordningen for «Tømmerkaiprogrammet». Transportøkonomisk Institutt (TØI) utarbeider for tiden og på vegne av skognæringen langs kysten en samfunnsøkonomisk nytteanalyse med prioritering av de viktigste kommuneveier som trenger opprusting/ oppskriving.

Kommunene søker Landbruksdirektoratet om inntil 50 prosent tilskudd til fjerning av konkrete flaskehalser på en prioritert kommunevei. Det settes et tak for tilskudd til hvert prosjekt – f.eks 5 millioner kroner.

Motytelsen fra kommunen er gjennomgang av veglista, med påfølgende administrativ oppskriving av veger som ikke trenger opprusting.

Viktige distriktsnæringer har ikke mer tid å miste i denne saken – vi må få dette inn i budsjettet i 2023, og vi tror at Regjeringen kan knytte dette opp mot Grønt Industriløft, og innkassere en politisk seier i en sak som de aller fleste synes er svært viktig.

Neste artikkel

Tilveksten av ungskog tilfredsstiller ikke lovverket: – Den er for dårlig