Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EUs fjerde jernbanepakke vil styrkje sektoren

Meir og betre jernbane for pengane er målet.

Røros stasjon. Foto: Mariann Tvete
Røros stasjon. Foto: Mariann Tvete

Regjeringa satsar på jernbanen. Det blir bygd ut nye dobbeltspor, nye togsett kjem inn i trafikk, mobildekninga om bord blir betre og rutetilbodet blir styrkt. Vi ser at nye aktørar tenkjer kreativt for å utvikle togtilbod og –tenester til det beste for stadig fleire reisande.

Annonse

Alt dette positive skal vi halde fram med å styre på eiga hand og utvikle til det betre. Både EUs fjerde jernbanepakke og våre eigne konkurransar om togtrafikken på Sørlandsbanen og i nord viser at vi har tenkt rett når vi ser kor mykje vi kan spare, og attpåtil få eit betre togtilbod - berre vi tør å prøve noko nytt. For konkurranse verkar! Poenget med den fjerde jernbanepakka er å ta bort overflødige krav og repeterande prosessar, slik at det blir enklare, rimelegare og meir effektivt å byggje, vedlikehalde og drive jernbanen. Vi vil ha meir jernbane og eit betre togtilbod for skattepengane.

Difor er det vanskeleg å forstå korleis Reidun Berntsen i Ungdom mot EU (Nationen, 29.8) klarer å engasjere seg så sterkt mot EUs fjerde jernbanepakke. For det blir teikna eit skremselsbilete om at norsk jernbanesektor kjem til å blir pulverisert, skakkøyrd og kanskje til og med tatt over av EU-byrå og -byråkratar. Men det er faktisk slik at EU-landa og EUs institusjonar er minst like opptekne av tryggleiken som vi er. Motstandarane er kanskje ikkje klar over at det i Europa er mange store jernbaneland som har ein dyktig jernbaneindustri, og langt betre utbygde jernbanenett enn det vi har i Noreg.

Eg er difor ikkje uroa over at europeiske ekspertar skal få nokre nye oppgåver med å godkjenne tog og togselskap som skal krysse landegrensene. Norske ekspertar står òg fritt til å søkje seg jobb i EUs jernbanebyrå (ERA), og Statens jernbanetilsyn deltek aktivt i dei same arbeidsgruppene som EU-landa. Våre særeigne krav får vi halde på, og sikkerheitstilsyn med dei som køyrer tog på norske strekningar skal vårt eige jernbanetilsyn drive med.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Støtter Sp frihandel på mat?