Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU vurderer forbud mot blyammunisjon – hva gjør Norge?

Det er på tide å utfase bruken av all blyammunisjon for jakt.

Kongeørn. Foto: Kjell Post / Mostphotos
Kongeørn. Foto: Kjell Post / Mostphotos

Etter at EU har satt i gang prosesser for å hindre spredningen av bly, samtidig som det er kommet nye undersøkelser som dokumenterer skadevirkningene på bl.a. kongeørn, er handling påkrevd.

Norge har en nasjonal målsetning om utfasing av bruk av bly innen 2020. Siden 1980-årene har da også utslippene av bly blitt sterkt redusert i Norge. Men i februar 2015 opphevet Stortinget det generelle forbudet mot blyammunisjon, og det er nå tillatt å bruke blyhagl til jakt på et utvalg arter som ikke hovedsakelig har tilhold i våtmarksområder.

Helomvendingen kom til tross for Miljødirektoratets anbefalinger om ikke å tillate bruk av blyammunisjon.

Bly er et tungmetall som akkumuleres i næringskjedene. Hubro, jaktfalk og kongeørn er blant aktuelle utsatte fuglearter. Det har lenge vært kjent at predatorer blir blyforgiftet ved at byttedyrene de spiser inneholder blyhagl.

Annonse

Veterinærinstituttet, i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), har undersøkt blykonsentrasjon i lever hos 268 norske rovfugler (kongeørn, jaktfalk og havørn) innsamlet i perioden 1973-2014. Det ble påvist bly i leveren hos 95 prosent av rovfuglene, og ti av disse hadde et nivå forenlig med blyforgiftning.

I et vitenskapelig studium nylig publisert i Environmental Science & Technology om blypåvirkning av kongeørn, ble det vist at blyinnholdet i ørnene økte i takt med forløpet av elgjakten, en periode der mange kongeørner er åtseletere.

I tillegg indikerte blyinnholdet i leveren hos døde kongeørner at selv lave blynivåer kan øke dødeligheten hos ørnene gjennom endret atferd. Kongeørner med høye blyverdier fløy mindre og lavere enn ørner med lave blyverdier. Slike atferdsendringer kan øke risikoen for kollisjoner med tog, kraftledninger og vindturbiner, samt evnen til å jakte og produsere avkom.

Bonnkonvensjonen, som Norge har ratifisert, anbefaler utfasing av alle typer blyammunisjon. EU jobber nå mot et generelt forbud mot bruk av blyammunisjon i våtmark, i tråd med det nasjonale forbudet Norge har beholdt. I denne forbindelse skal et forbruk mot bruk av all annen blyammunisjon og fiskesøkker også utredes. Det er naturlig at Norge tar initiativ til det samme.

Klima- og miljøminister Ola har uttrykt bekymring for situasjonen. Elvestuen viser at regjeringen ser på blyammunisjon som problematisk, med betydelig helserisiko for vilt og mennesker. Ministeren lover å følge prosessene i EU nøye, men lover ikke konkrete initiativ til å gjøre noe med problemet i Norge. Handlingslammelse er uholdbart. Blyammunisjon hører hjemme på den historiske skraphaugen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sverige – en skam for Norden