Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er vi egentlige uenige, Juvente?

Dette handler om likebehandling, ikke liberalisering.

Ølsalg: Virke ønsker mulighet til å selge alkoholsvake drikker på bensinstasjoner og kiosker. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Under overskriften «uansvarlig alkoholpolitikk» går Juvente til angrep mot vårt forslag om at kiosker, bensinstasjoner og dagligvarenæringen skal reguleres likt hva gjelder adgangen til å søke om salgsbevilling for alkoholsvake drikker (Nationen, 7.mars). Er de nærings- og alkoholpolitiske målsettingene i denne saken egentlig i motstrid med hverandre?

Over tid har det pågått en betydelig bransjeglidning i det norske dagligvaremarkedet. Utviklingen har medført at kiosker, bensinstasjoner og dagligvarebutikker i stadig økende grad fører et helt eller delvis overlappende vareutvalg, og at det fra alle de tre bransjenes side er etablert en rekke utsalgssteder som tilbyr kombinasjonssalg av dagligvarer og drivstoff/energi.

På ett punkt er det imidlertid etablert en politikerskapt forskjell mellom næringene. Dette i form av et statlig forbud mot at servicehandelen kan søke om salgsbevilling for alkoholsvake drikker på lik linje med dagligvarebutikkene. Den konkurransemessige ulempen av dagens regulering beløper seg til minst 13 milliarder kroner, og er av direkte betydning for servicehandelens evne til å utfordre de etablerte dagligvareaktørene i en tid der bransjeaktørene ligner stadig mer på hverandre.

Annonse

I tråd med Konkurransetilsynets vurderinger har vi gjort et tydelig poeng av at det bør være konkurranse på like vilkår i det samlede dagligvaremarkedet. I forlengelsen av dette har vi tatt til orde for at man fra Stortingets side bør vurdere ett av følgende to alternativer til endring:

- Man kan endre eller oppheve dagens regulering som er til hinder for at den enkelte kommune kan ta stilling til salgsbevillingssøknader fra kiosker og bensinstasjoner på lik linje med hva tilfellet er for dagligvarenæringen. Juvente karakteriserer dette som liberalisering, mens vi definerer det som likebehandling. Juvente har selvsagt rett i at forskjellen bygger på et ulikt utgangspunkt i saken, og vi anerkjenner enkelte ruspolitiske argumenter i saken mot at man også evner å se at dagens salgsbevillingsforbud er til hinder for gode løsninger i et nærings- og distriktspolitisk perspektiv.

- Alternativt kan man innføre en «svensk modell» der all omsetning av alkoholholdige drikkevarer overtas av Vinmonopolet, herunder også den delen av markedet som i dag er regulert av kommunenes salgsbevillingssystem. Fra vår side har vi hele tiden fremholdt at dette er et reelt alternativ som bør vurderes dersom det er nødvendig for å unngå ytterligere forverring i servicehandelens allerede utfordrende konkurranseposisjon.

All den tid vi har gjort det tydelig at «den svenske modellen» er et alternativ vi også stiller oss bak, finner vi det vanskelig å akseptere at våre innspill til endringer ensidig skal defineres som uansvarlige. Dette bør være til ettertanke også for Juvente, ettersom vi har lansert et konkret alternativ til dagens regulering som vi antar i stor grad er i tråd med organisasjonens rusforebyggende målsettinger.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Svart løgn, Siri Martinsen