Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er norsk storfekjøttproduksjon bærekraftig?

Ut fra hensynet til ressursbruk og klimagassutslipp kan en neppe hevde at ammekuproduksjon i Norge er bærekraftig.

Ammekyr har et langt større fôrbehov per kilo kjøtt enn svin og fjørfe, skriver Arne Grønlund. Foto: Mariann Tvete
Ammekyr har et langt større fôrbehov per kilo kjøtt enn svin og fjørfe, skriver Arne Grønlund. Foto: Mariann Tvete

Leif Helge Kongshaug, styreleder i Tyr, mener at norsk storfekjøttproduksjon er bærekraftig (Nationen 3.2.2019).

Han begrunner dette med at norske ammekyr beiter i utmarka, og at vi må utnytte utmarksbeite effektivt for å dekke framtidas matbehov. Han viser også til et råd fra FN om at land må utnytte alle ressurser til matproduksjon for å ta ansvar for egen matsikkerhet.

Men et slikt råd må være basert på en misforståelse. Bærekraftig matproduksjon må selvsagt innebære at vi skal produsere den maten vi trenger med minst mulig ressursbruk, miljøbelastninger og klimagassutslipp. Disse kriteriene må være forutsetningene for at ammekuproduksjon i Norge skal bærekraftig.

Annonse

Gevinsten med å utnytte utmarksbeite er at en kan redusere behovet for innmarksareal og dermed miljøbelastningen fra jordbruket, bl.a. belastninger som skyldes bruk av mineralgjødsel. Men i Norge setter klimatiske forhold klare begrensninger på hvor stor del av fôret som kan dekkes av beite. Bruk av utmarksbeite vil ikke redusere fôrbehovet i vintersesongen, men bare behovet for innmarksbeite.

Ammekyr har et langt større fôrbehov per kilo kjøtt enn svin og fjørfe. På grunnlag av standard fôrnormer, gjødslingsnormer og gjennomsnittsavlinger kan en beregne behovet for areal og gjødsel ved produksjon av ammekukjøtt. En slik beregning viser at for å produsere en bestemt energimengde i mat, krever ammeku ca. 4 ganger så mye høstet jordbruksareal og mineralgjødsel som svin og fjørfe. I beregningen er det forutsatt at utmarksbeite utgjør halvparten av fôropptaket fra beite, at husdyrgjødsla utnyttes optimalt, og at biologisk nitrogenfiksering bidrar til å redusere behovet for mineralgjødsel i eng.

Tilsvarende sammenligning med vegetabilsk mat gir enda større kontraster. I forhold til potet og grønnsaker har ammekukjøtt opp til 50 ganger så stort behov for areal og mineralgjødsel.

Ammekukjøtt er den matvaren produsert i Norge som gir størst klimagassutslipp per energienhet, mer enn 10 ganger så mye som kjøtt fra svin og fjørfe, og i størrelsesorden 100 ganger så mye som vegetabilsk mat.

Ut fra hensynet til ressursbruk og klimagassutslipp kan en neppe hevde at ammekuproduksjon i Norge er bærekraftig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vindkraft-profitt og eksport av vannkraft