Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enetiltak skal brukes med varsomhet

For de fleste barn og unge som trenger å bo på en barnevernsinstitusjon, vil det være best å bo sammen med andre barn.

 Foto: Ingela Skullman / Mostphotos
Foto: Ingela Skullman / Mostphotos

Enetiltak er et inngripende tiltak og må brukes med varsomhet. Samtidig må vi erkjenne at noen ungdommer har utfordringer som gjør det krevende å gi et forsvarlig institusjonstilbud sammen med andre. For disse kan et godt tilrettelagt enetiltak være nødvendig og riktig i en periode.

Jeg er opptatt av at enetiltak kun skal brukes når det er godt faglig begrunnet og til barnets beste. Jeg er derfor glad for at bruken av enetiltak har gått betraktelig ned det siste året.

Det at barn bor alene med ansatte innebærer ikke i seg selv brudd på menneskerettighetene, slik Kjersti Toppe (Sp) insinuerer. Jeg vil understreke at barn som bor i enetiltak har de samme rettighetene som andre barn i barnevernsinstitusjon, og enetiltak følger samme regelverk som andre barnevernsinstitusjoner.

Annonse

Barnevernsinstitusjoner i Norge er åpne og ungdommene skal i utgangspunktet gå på skole sammen med jevnaldrende, delta på fritidsaktiviteter, kunne ha besøk og bevege seg fritt

Toppe bommer når hun i sitt innlegg påstår at enetiltak blir brukt fordi kommersielle aktører skal tjene mer penger. Bufetat skal som statlig barnevernsmyndighet tilby en forsvarlig institusjonsplass som ivaretar barnets behov. Bufetat har også det siste ordet i valg av institusjonsplass. En privat institusjon som utøver den daglige omsorgen for barnet, kan ha viktig informasjon om endringer i barnets behov.

Bufetat vurderer kritisk denne informasjonen, og er oppmerksom på at private aktører kan ha økonomiske insentiver til å foreslå endringer i tilbudet. Private aktører skal brukes på en måte som sikrer høy kvalitet og kostnadseffektivitet. Vi utreder nå bruk av private aktører i barnevernet.

Ungdom som bor på barnevernsinstitusjon har høyere problembelastning enn tidligere. Mange har utfordringer i skjæringspunktet mellom barnevern, psykiatri og kriminalomsorg.

Jeg deler Toppes bekymring for at disse barna ikke får tilstrekkelig helsehjelp. I samarbeid med helsedepartementet har vi derfor en pågående satsing for å gi bedre og mer helhetlige tjenester. Blant annet etablerer vi to institusjoner der barnevern og psykisk helsevern samarbeider for å gi et bedre tilbud til barn og unge med særlig komplekse behov.

Vi jobber kontinuerlig og kunnskapsbasert med å styrke kvaliteten i barnevernsinstitusjonene, og gjennomgår nå dagens institusjonstilbud, inkludert enetiltak. Dette vil gi grunnlag for å vurdere om det er behov for mer omfattende endringer i institusjonsbarnevernet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Et smittehavari