Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En suksesshistorie – fra subsidiert til lønnsom fiskerinæring

For Norge har fiskerinæringen alltid hatt stor betydning for bosetting, sysselsetting og verdiskaping. Fiskeri er selve livsnerven i en rekke fylker og er avgjørende for en positiv samfunns- og næringsutvikling.

Suksess: Fiskerinæringen er en suksesshistorie langs hele norskekysten og for Norge, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos
Suksess: Fiskerinæringen er en suksesshistorie langs hele norskekysten og for Norge, skriver innsenderne. Foto: Mostphotos

Medlemmer i Fiskebåt, som organiserer store deler av den havgående fiskeflåten, sysselsetter nær 5000 personer og bidrar til verdiskaping og ringvirkninger i tilknytta næringer langs hele norskekysten.

For den havgående fiskeflåten over 28 meter, 238 aktive fartøy i 2019, har Fiskebåt funnet en direkte brutto verdiskaping på hele 11,8 milliarder kroner, og en direkte netto verdiskaping på 9,63 milliarder i 2019. Dette gir en brutto og netto verdiskaping på 2,56 og 2,09 million kroner per sysselsett.

Ifølge Menon Economics/Nofima så var direkte netto verdiskaping for hele fiskeflåten i 2019 16,6 milliarder, og 1,7 millioner per sysselsatt. Den havgående fiskeflåten over 28 meter utgjør 5 prosent av antall fiskefartøy, men skaper likevel rundt 60 prosent av verdiskapingen.

Den havgående fiskeflåten er derfor av avgjørende betydning for den positive utviklingen i fiskerinæringen, og løfter næringens verdiskaping per sysselsett totalt. Fiskeflåten har i tillegg ringvirkninger langt utover sjølve fiskeriene, og spiller en markant rolle for verdiskapingen i verfts- og utstyrsleverandørindustrien og andre næringer langs kysten.

Fangstverdien i fiskerinæringen har steget fra 12,7 milliarder i 2013 til 22,4 milliarder i 2020, og har hatt årlig vekst sju av de siste åtte årene. Det er lønnsomhet i alle flåtegrupper, stadig flere søker seg til næringen og fremtiden ser lys ut siden konsum av proteinrik og klimavennlig norsk fisk vil være en del av løsningen i det grønne skiftet.

Annonse

Den positive utviklinga i norsk fiskeri skyldes dyktige og engasjerte fiskere støttet av klok forvaltning der lokal aktivitet, lokalt eierskap og lokal verdiskaping er satt i førersetet. Næringa har over tid hatt stabilitet og forutsigbarhet i fiskeripolitikken og i ressursfordelingen, på tvers av regjeringer, noe som har vært avgjørende for å tilpasse fiskeflåten og fiskeriaktiviteten økonomisk til ressursgrunnlaget.

Fiskerinæringen er derfor en suksesshistorie langs hele norskekysten og for Norge. Den har sikra bosetting og lønnsomme arbeidsplasser, positiv samfunns- og næringsutvikling i distrikta, eksportverdien har økt betydelig og næringa står trygt på egne ben uten subsidier.

Riksrevisjonens rapport om næringen i 2020 har likevel skapt en debatt mellom avveiningen av to sentrale fiskeripolitiske mål. Strukturering av flåten med færre, større fartøy som resultat for å skape en subsidiefri lønnsom næring på den ene siden og å sørge for fiskeriaktivitet i flest mulig kystsamfunn på den andre.

Disse fiskeripolitiske målsetningene har gitt grobunn for krav om en ny retning i fiskeripolitikken. Utviklingen i næringen over tid med økt lønnsomhet og verdiskaping på tvers av flåtegrupper og på tvers av regioner langs kysten viser imidlertid at fiskeripolitikken har vært vellykka.

Norsk fiskeripolitikk skal favne hele landet. Hovedmålet for politikken bør være å sørge for rammevilkår som gir fiskeflåten økt verdiskaping og lønnsomhet. For det er lønnsomhet som skal finansiere klimamålsetningene for fiskeflåten rundt det grønne skiftet, og det er lønnsomhet i alle flåtegrupper på tvers av regioner som gir liv og utvikling i kystsamfunnene.

Det er også god distriktspolitikk. Stabilitet og forutsigbarhet i rammevilkår og ressursgrunnlag i fiskeripolitikken har spilt ei avgjørende rolle i dette, og vil være avgjørende å videreføre også etter stortingsvalget. Sentraliseringa og urbaniseringa har vært mindre langs kysten enn i øvrige distriktskommuner i innlandet. Ingenting er mer distriktsvennlig for kysten enn ei lønnsom fiskerinæring for alle flåtegrupper og regioner.

Den havgående flåten bidro med brutto 11,8 milliarder i verdiskaping for samfunnet i 2019. 2020 blir trolig ennå betre, til tross for utfordringer rundt koronapandemien. For å kunne sikre lønnsomhet og økt verdiskaping også i fremtiden er stabilitet i rammevilkårene helt avgjørende. Det er derfor viktig at et nytt Storting holder fast på stabilitet i de politiske rammevilkårene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Senterpartiet har ikke blitt målt så lavt på nesten tre år