Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En stat i staten

Miljødirektoratet opptrer som en stat i staten i rovviltpolitikken, og hvor lenge skal de få lov til det?

Kanskje føles
Kanskje føles

Debattinnlegget er skrevet av Randi Lund og Tor-Arne Olsen, Ann og Ole Roald Berg og Torgeir Hermanstad, beitebrukere og saueeiere i Namdalen.

I en artikkel i Trønder-Avisa fredag den 19. juni gjør Miljødirektoratet det klart at det ikke vil komme til felling av binner inneværende beitesesong. Bare uttalelsen fra direktoratets representant, Knut Morten Vangen, om at deres forvaltning skjer innenfor den todelte målsettingen i rovviltpolitikken, får oss virkelig til å undres.

Når minister og direktorat i tillegg har bestemt at binnene plutselig skal ha fortrinn i prioriterte beiteområder fordi de vedtatte områdene for bjørn ikke er store nok, og uten at dette er vedtatt, går det langt over streken. Bjørn livnærer seg i stor grad på kjøtt, og når et område tømmes for byttedyr, finner de nye områder der de finner den maten de er ute etter.

I tillegg har vi nå fått avslag på flere søknader, både forebyggende skadefelling etter observasjoner av to bjørner (hannbjørner med kjent DNA) og direkte skadefelling etter funn av døde dyr, – med begrunnelse at det kanskje er ei binne i området og dermed vil de ikke gi fellingstillatelse.

Annonse

Enigheten om rovviltforlikets todelte målsetting og senere gjentatte vedtak av dette i Stortinget, synes ikke å ha noen virkning på denne delen av forvaltninga.

Hvordan skal vi som driver beitenæring da forholde oss? Vi tror på det som er bestemt i Stortinget og i rovviltforliket og legger våre planer etter dette. Plutselig kommer det avgjørelser som ligger langt på sida av dette. Aner dere hva dette medfører? For det første fører det til store tap. Deretter får beitebrukerne Mattilsynet på nakken for ikke å ta godt nok vare på dyra. Beitenæringene må vike og settes under press i ett og alt!

Det hersker ingen tvil om at Elin Agdestein og Marit Arnstad har rett i sine uttalelser i artikkelen i Trønder-Avisa. Departement og kanskje spesielt direktoratet, kjører sitt eget løp, fullt og helt, og bryr seg overhodet ikke om at annet er vedtatt i Stortinget og bekreftet samme sted gjentatte ganger. Hvor er resten av regjeringa i denne saken?

Nå må noen stoppe galskapen før hele beitenæringene i utmarka, ikke bare i Trøndelag, men i store deler av landet er lagt ned. Det er nesten fantastisk at dette får lov å foregå i vårt til nå åpne og demokratiske land. Foreløpig går oppbygginga av rovviltstammene fullstendig på bekostning av beitenæringene og ingenting annet.

Kanskje føles det eksotisk å sitte på et kontor eller spasere langs Karl Johan og vite at det finnes rovdyr ute i skogene. For oss beitebrukere føles det langt fra eksotisk å vasse i døde sau og rein som vi gjør så godt vi kan å sørge for dyrevelferden til!

Går det an å trekke forvaltninga for retten med anklage om dyremishandling? Er det på tide med utskiftninger i både departement og spesielt direktoratet? For oss ser det ut som om «de samme gamle tankene om forvaltningsmodell» får lov å fortsette til tross for regjeringsskifter gjennom årene og at annet er vedtatt.

Bør det komme inn folk som kan se på forvaltninga med nye øyne uten å være preget av gammelt tankegods? Om så skjer, og vi kan samarbeide om løsninger i stedet for å føle det som om vi er underlagt et diktatur, tror vi det vil dempe konfliktnivået betraktelig.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mangelen på empati fra Bollestad