Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eit smart fyrste grep for å ta heile landet i bruk

Slik kan ei ny regjering raskt kome i gong med å ta heile landet i bruk.

Eit smart fyrste grep for å i større grad "ta heile landet i bruk" vil vera å sikra ei betre geografisk samansetnad av statleg utval, NOU`ar, råd og styrer, skriv Tommy Aarethun. Foto: Janne Grete Aspen
Eit smart fyrste grep for å i større grad "ta heile landet i bruk" vil vera å sikra ei betre geografisk samansetnad av statleg utval, NOU`ar, råd og styrer, skriv Tommy Aarethun. Foto: Janne Grete Aspen

Ei ny regjeringsplattform er lagt fram. Med ei ny regjeringsplattform på plass er det som vanleg også duka for ei rekkje nye utgreiingar og utval.

Samstundes vert det innleiingsvis i den nye plattforma slått fast på side 7. at "Målet om å ta hele landet i bruk skal være gjennomgående i regjeringens prioriteringer og avgjørelser."

Dette bodskapet har over tid vorte repetert frå dei to partia lenge, ikkje minst i valkampen.

Samstundes veit vi at den geografiske samansetnaden av statleg utval, NOU`ar, råd og styrer ikkje er skeiv, og at representativ. Det går med anna fram i denne saka frå NRK frå 2019 og fleire andre saker også her i Nationen, og vi veit at denne tematikken er noko som engasjerer rundt om kring i landet.

Denne type arenaer og prosessar er viktig for å forme og utmeisle framtidig politikk, og det er etter mitt syn viktig at ein sikrar at perspektiv frå heile landet vert fanga opp og er med i denne type arbeid. Eit viktig mål for den nye regjeringa bør difor vera å få gjort nokre tydelege grep på dette feltet.

Eit smart fyrste grep for å i større grad "ta heile landet i bruk" vil difor etter mitt syn vera å sikra ei betre geografisk samansetnad av statleg utval, NOU`ar, råd og styrer. Det kan dei gjere med å raskt utmeisle tydelege prinsipp, og gjennom å sende tydelege signal til byråkratiet som arbeider med å finne medlemmar.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Bestått del-eksamen for Borch