Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Distriktene skal styres nedenfra og fylkeskommunen skal si JA!

Fylkesordførerkandidat Kari-Anne Jønnes og 5.kandidat Hanne Alstrup Velure, Innlandet Høyre. Foto: Ann Wiseman Stavdal
Fylkesordførerkandidat Kari-Anne Jønnes og 5.kandidat Hanne Alstrup Velure, Innlandet Høyre. Foto: Ann Wiseman Stavdal

Innlandet Aps Bjørn Jarle Røberg-Larsen etterlyser i Nationen Erna Solbergs ambisjoner for Innlandet. Ap har i sitt 98 sider lange stortingsprogram 2017-21 nevnt «distrikt» 10 ganger, men har ingen programføringer spesifikt for distriktene. Reiseliv, landbruk og skogbruk er levnet til sammen knappe 2 sider! Lokal forvaltning, lokal råderett, fjellpolitikk, hyttepolitikk og hva som elles er viktig for Innlandets distrikter, er totalt fraværende. Men nå er det et kommune- og fylkestingsvalg vi går til, ikke et valg om Erna eller Jonas. Da bør fylkeskandidatene ha særlig fokus på fylkesprogrammene – naturligvis som en videreføring av nasjonal politikk!

Og for å ta det sistnevnte først. Høyres stortingsprogram har tydelige føringer for fjellregionen - landbruk, reiseliv, hyttepolitikk og generelt fokus på bruk og forvaltning av naturressursene; Innlandets største aktiv. Vi er rike på natur, kultur og kulturarv og kompetanse på å bruke disse innsatsfaktorene – dersom vi får lov og ikke stoppes av overivrige fylkespolitikere eller statlig embetsverk! Vekstpotensialet i Innlandet er stort men alt for ofte opplever kommunene at overordnede planmyndigheter – det være seg fylkesmann, fylkeskommune, Statens Vegvesen osv. – er bremseklosser.

Annonse

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket, respekt for privat eiendomsrett, lokal selvråderett og tro på at politikken skal vokse nedenfra og legge til rette for private og lokale initiativ. Reelt lokaldemokrati tilsier at beslutninger tas nærmest den som berøres. Derfor vil Høyre at fylkeskommunen skal jobbe på lag med kommunene. Fylkeskommunen skal ivareta sine oppgaver med respekt for lokaldemokratiet og kommunal planmyndighet. Hagen-utvalgets tilråding om «mer planmuskler til nye regioner» på bekostning av kommunens planmyndighet, er ikke i tråd med verken mandat fra regjeringen eller den nylige grunnlovfesting av lokaldemokratiet.

Naturressursgrunnlaget i Innlandet er unikt – det gir vekst i denne svære distriktsregionen i form av sysselsetting innen blant annet landbruk, reiseliv og hytteutbygging med alt det gir av ringvirkninger til andre sektorer, både privat og offentlig, og samtidig gir grunnlag for vekst i regionsentrene. Fylkeskommunens viktigste oppgave som regional utviklingsenhet er å legge til rette for at lokale initiativ, ønsker og behov ivaretas og at man lytter til lokal og erfaringsbasert kunnskap.

Høyre i regjering har flyttet forvaltning av plandelen i Plan- og bygningsloven fra Klima- og Miljødepartementet til det sektorovergripende Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, nettopp for å motvirke at sektorinteresser styrer samfunnsutviklingen, og slik at man får en helhetlig vurdering av både lokale og regionale planer for samfunnsutvikling. Dette er ikke fulgt opp på regionalt forvaltningsnivå enda: Fortsatt er det Fylkesmannens miljøvernavdeling som behandler lokale planer og har innsigelsesmyndighet. Regional planenhet i fylkeskommunen skal ivareta utviklingsmulighetene i hele regionen, og det er derfor svært viktig at man her har fokus på næringsutvikling og rammer for sysselsetting – naturligvis innenfor bærekraftige rammer for klima og miljø og med vern gjennom bruk som grunnleggende mantra!

Fylkeskommunal tilnærming til lokale planer for næringsutvikling – det være seg hyttebygging med tilhørende infrastruktur, kraftutbygging av vann, vind og sol eller annet som fylkespolitikere eller administrasjon kunne tenkt seg å intervenere i – bør være en JA-holdning. Fylkeskommunen skal ikke være en «overkommune» som struper viktige initiativ fra enkeltpersoner, bedrifter, lag eller organisasjoner der kommunen entusiastisk støtter opp.

Ikke bare er det betydelig mer hyggelig å si JA – det er også helt nødvendig dersom Innlandet og resten av distrikts-Norge skal ta ut det enorme vekstpotensialet vi har i natur- og kulturgitte fordeler!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Hva er regjeringens grunnlag?