Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagens skogbruk er ikke et klimatiltak

Er skogbruket så bærekraftig og klimavennlig som de skal ha det til? Nei, dagens skogbruk er en direkte trussel mot artsmangfoldet og er heller ikke bra for klimaet.

Skadelig: Skognæringen og politikere hevder at økt flatehogst, mer planting og enda mer bruk av dagens miljøskadelige skogbruksmetoder er bra for klimaet og for å nå Parisavtalens mål. Det er feil, skriver innsenderen av innlegget. Foto: Mostphotos
Skadelig: Skognæringen og politikere hevder at økt flatehogst, mer planting og enda mer bruk av dagens miljøskadelige skogbruksmetoder er bra for klimaet og for å nå Parisavtalens mål. Det er feil, skriver innsenderen av innlegget. Foto: Mostphotos

Skognæringen kjører nå valgkamp der de hevder at økt hogst, gjødsling og dagens skjøtselsmetoder er bra klimatiltak. De får med seg Sp og noen politikere fra andre partier. De hevder det tas gode nok naturhensyn og definerer dagens skogbruk som bærekraftig. Men er dette sant? Nei, dette er argumenter basert på økonomiske interesser forsøkt kamuflert som klimatiltak, der både skognaturens mangfold og klimaet blir taperne. Derfor er dette farlig retorikk.

Det er helt avgjørende at vi tar mye mer hensyn til og forsterker forholdene for naturmangfoldet. Både gjødsling, grøfting, sprøyting, markberedning og ikke minst flatehogst er alle metoder som er dårlige klimatiltak innenfor Parisavtalens tidshorisont på 30 år. Dette er også metoder som definitivt er skadelig for natur og arter.

Kunnskap viser at det må tas mye mer naturhensyn i skogbruket. Skogen er det økosystemet som er lengst unna naturlig tilstand i Norge. Naturindeks setter 1 som referanseverdi på teoretisk intakt natur, og skog er så langt nede som på 0,41. Skogøkosystemet er sterkt negativt påvirket av skogbruk. Dette dokumenteres også gjennom at mange skogtyper er rødlistet. Omkring halvparten av alle truede arter har skogen som leveområde (Artsdatabanken 2015).

Derfor er viktig å ha minst to tanker i hodet samtidig: Klimaløsningene i skogen må være effektive, og de må bidra til å bevare eller forsterke hensyna til natur og arter. Flatehogst og planting i dag vil jo hjelpe fint lite innen 2050. Snarere vil et slikt skogbruk bidra til økte klimagassutslipp. Klimagassutslipp fra hogstfeltene overgår nye planters opptak de nærmeste 50 årene.

I skogøkosystemet er opp mot 80 prosent av karbonet lagret i skogsjorda. Lite av skogens karbon finnes i tømmerstokkene og i langlevde treprodukter. En økning i industriskogbruket vil i et 50-100-årsperspektiv være dårlig for klimaet fordi vanlige metoder som flatehogst, grøfting og markberedning fører til store klimagassutslipp fra jordas karbonlager.

Gammel skog fortsetter å binde karbon, kanskje i tusen år dersom skogen ikke hogges. Bevaring av den eldste skogen gir størst klimanytte på kort og mellomlang sikt.

Skognæringen og politikere hevder at økt flatehogst, mer planting og enda mer bruk av dagens miljøskadelige skogbruksmetoder er bra for klimaet og for å nå Parisavtalens mål. Det er altså feil.

I tillegg vil dette øke presset enda mer på skognaturtypen og artene. Vi kan ikke la næringspolitikk og økonomiske interesser, feilaktig kamuflert som klimatiltak, styre oss inn i en eskalerende klima- og naturkrise. Vi oppfordrer politikerne til å si ja til et klima- og natursmart skogbruk. Og at du bruker din stemme på det som er bra for natur og klima. Vi har ingen tid å miste!

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Historieforfalskning om fuglehund