Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Cottis sitt «korstog» mot drøvtyggere

Det er svært foruroligende at høgskolelektor Thomas Cottis ikke evner å se helheten.

Klimagevinst: Et omfattende arbeid er i gang for å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Foto: Lars Bilit Hagen
Klimagevinst: Et omfattende arbeid er i gang for å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Foto: Lars Bilit Hagen

I Nationen (13. august) diskuterer Thomas Cottis, høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Høgskolen i Innlandet, ulike aspekter ved klimagassen metan, og foreslår nå å redusere antall drøvtyggere som tiltak for å få ned utslippet av metan (Landbruk 24, 9. september).

Han setter ensidig fokus på metan og nevner ikke med et ord de positive virkningene som drøvtyggerne har på klimaet og miljøet ved å redusere gjengroing av utmark og innmark, og derigjennom opprettholde biologisk mangfold og utnytte albedoeffekten til å redusere drivhuseffekten.

Et omfattende arbeide er i gang for å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Det er god grunn til å forvente at dette arbeidet vil gi en betydelig klimagevinst uten at antall drøvtyggere må reduseres, noe som er til det beste for både miljøet og matproduksjonen. Med sin ensidige tilnærming til «problemløsning», gjør Cottis klimaarbeidet i jordbruket en bjørnetjeneste.

Annonse

Det er uklart for oss hva Cottis egentlig mener med sitt utspill om klimaeffekten av metan. Han legger stor vekt på den kjølende effekten som en reduksjon av metanutslippet vil ha.

Likevel, var han som representant fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Teknisk beregningsutvalg for klimagassutslipp, ikke villig til å kreditere landbruket for dette i klimagassregnskapet. Cottis vil videreføre dagens system hvor det er kun oppvarmingseffekten av metan som teller.

Det ensidige utspillet til Cottis kan få alvorlige konsekvenser. Det blir begjærlig tatt imot som et svært effektivt klimatiltak og en «lavthengende frukt» av krefter som ikke er så opptatt av norsk matproduksjon. Det er innlysende at uttalelsen « å kutte 1kg metan har samme kjølende effekt som å ta 2800 kg CO2 ut av atmosfæren» gjør inntrykk.

Det ensidige «korstoget» som Cottis har mot drøvtyggere kan lett få store negative konsekvenser både for miljøet og mjølk- og kjøttproduksjon på småfe og storfe. Det er svært foruroligende at Cottis ikke evner å se helheten.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Landbrukets klimaregning