Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Biologene gjør skogbruket en tjeneste

I skogsområdet ved Follsjå i Notodden kommune har biologer funnet mer enn åtti rødlista arter. Dette gjør området unikt. Samtidig foregår det betydelig snauhogst i området, og den siste tiden har debatten rast mellom naturvernere og skogbrukere.

Harald Moskvil, økobonde, skogeier og Landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet de Grønne. Foto: Lars Bilit Hagen
Harald Moskvil, økobonde, skogeier og Landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet de Grønne. Foto: Lars Bilit Hagen

Jeg mener det er på tide å se naturvern og skogbruk i sammenheng - det trenger ikke å være noen stor motsetning mellom disse. Tre er et klimamessig gunstig byggematerial, det er vi enige om. Men samtidig som vi har en klimakrise, står vi også midt i en akutt naturkrise. Når vi skogeiere skal markedsføre trevirke fremover vil det bli viktigere å ha et bærekraftig skogbruk som også tar større hensyn til naturen.

Les Nationens lederartikkel om temaet her:

Annonse

Hogst både kan og må skje på en slik måte at vi tar vare på naturverdier, og slik at vi unngår store karbonlekkasjer fra hogstflatene. Ved å gjeninnføre såkalt lukkede hogster og plukkhogst kan vi unngå de store hogstflatene. Ved begge disse driftsformene tar man ut en mindre del av den bestående skogen av gangen og sikrer dermed liv både over og under bakken. Ved å blottlegge mindre av skogbunnen reduserer vi risikoen for tap av artsmangfold.

Uttaket av tømmer vil gå noe ned når man bytter driftsform, men over tid kan volumet bli like stort. Med dagens hogstmaskiner og kartsystemer er mulighetene for selektiv hogst mye større enn før.

I framtidas skogsdrift inngår vern av ekstra verdifulle skogsområder som en naturlig del. I en tid hvor bærekraft aldri har vært viktigere, kan slik skånsom drift gi konkurransefortrinn. Det er også viktig å huske på at skogbruket ikke bare leverer trevirke, men opphold, beskyttelse og rekreasjonssted både for mennesker og dyr. Norske skoger kan – slik som regnskogen i Amazonas – huse arter med egenskaper som kan være nøkkelen til å kurere kreft eller produsere fremtidens antibiotika.

Tilbake til Follsjå. Her har biologer, stort sett på frivillig basis, kartlagt flere titalls sjeldne arter i et unikt skogsområde. Dette er noe vi bør feire! Jo mer vi vet om naturen, jo nærmere kommer vi å finne balansen mellom å vern og utnyttelse – mellom å ivareta naturens egenverdi og verdien den har for oss. I Miljøpartiet De Grønnes programutkast vil vi intensivere kartleggingen av arter, vegetasjonstyper og økosystemer i norske skoger og stille krav om at kartlegging av skog utføres av biologisk og økologisk faglig kompetent personell. Til det beste for både mennesker og miljø.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Yara må ta jorda på alvor