Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bårdsgård på jordet

Det er umulig å sammenligne årets krav i jordbruksforhandlingene med kravet i 1976.

Reagerer på sammenligning: Jeg husker jordbruksoppgjøret i 1976 meget godt, skriver tidligere bondelagsleder Bjørn Iversen. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Reagerer på sammenligning: Jeg husker jordbruksoppgjøret i 1976 meget godt, skriver tidligere bondelagsleder Bjørn Iversen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Som tidligere bonde og leder av Norges Bondelag, er jeg er svært opptatt av at fakta- og tallgrunnlaget er etterrettelig i debatten om jordbruksoppgjøret. Derfor reiste værhårene seg med full bust da jeg ble klar over Hans Bårdsgårds kommentar i Nationen 29.4, der han sammenlignet jordbrukets krav med ei prisjustert avtaleramme på 9,5 milliarder i jordbruksoppgjøret i 1976.

Hensikten var tydeligvis å framstille årets krav som pinglete.

Jeg husker jordbruksoppgjøret i 1976 meget godt, og har også lest Per Harald Grues landbrukspolitiske historieverk der rammeforutsetningene fra 1976 er gjengitt. Det gjør det mulig å sammenligne det prisjusterte resultatet fra den gang med årets krav.

At ramma på 1800 mill.kr i 1976 tilsvarer 9,5 milliarder 2021-kroner, stemmer. Men der stopper også all substans i Bårdsgårds tallsammenligning.

1. Oppgjøret i 1976 foregikk i en tid med meget sterk lønns- og prisvekst. Oppgjøret inneholdt derfor en kostnadskompensasjon på 500 mill. og et inntektstillegg tilsvarende LO/NAF- avtalen på 390 mill. Omregnet til dagens priser er dette vel 4,7 milliarder. eller nesten halve ramma. Til sammenligning utgjør de tilsvarende postene (kostnadsdekning og kronemessig lik utvikling) 874 mill. i årets krav. Disse postene står altså for nær 3,9 milliarder av en samlet forskjell på snaut 7,4 mrd. kr.

Annonse

2. I 1976 var etablering av ferie- og fritidsordningene regnet som en del av opptrappingen, med et beløp på 290 mill. eller vel 1500 mill. i 2021-kroner. I dag er dette ordninger med bevilgninger som allerede ligger i ramma. Beløpet avsatt til disse ordningene må dermed trekkes ut, når man sammenligner tallene fra 1976 med årets krav.

3. I 1976 ble det avsatt betydelige midler av ramma til bruksutbygging over LUF. I årets opplegg krever jordbruket 450 mill. kroner i investeringsstøtte i tillegg til ramma på 2114 mill. kr. Dette må det også korrigeres for når vi sammenligner rammetall.

4. Inntektsopptrapping sto sentralt i 76-oppgjøret, både i jordbrukets krav og i resultatet. Det ble avsatt 550 mill. kr til dette, eller ca. 2,9 milliarder etter dagens kroneverdi. Her må man imidlertid huske at opptrappingen da som nå gjaldt pr. årsverk. Antallet effektive/normerte årsverk i 1976 var fastsatt til 91 000, mot et årsverkstall på vel 41 000 i 2021. Årets krav til tetting av gap på 30 000 pr. årsverk eller 1 240 mill. totalt ville svart til vel 2,7 milliarder i 1976. I en sammenligning mellom de to årene må derfor årets krav korrigeres opp med 1 500 mill.

Hvis vi stedet for de normerte årsverkene legger til grunn Budsjettnemndas registrerte arbeidsforbruk i 1976 på vel 142 000 årsverk, vil årets krav til å tette gap svare tilsvare hele 4,3 milliarder.

I sum utgjør disse korrigeringene minst 7,35 milliarder 2021-kroner. Med andre ord er årets krav reelt sett minst likeverdig med resultatet i 1976, både når det gjelder ramme og kronemessig opptrapping. Jordbrukets krav i år ikke er pinglete, men tvert imot ambisiøst og nødvendig for å snu utviklingen.

Uansett er det himmelropende langt fra det Bårdsgårds prøver å gjøre det til. Men slik kan det dessverre gå når man ikke sjekker sentrale forutsetninger som ligger til grunn for tallene.

Nå skal det sies at jordbruket hadde et langt høyere krav i 1976 og at det også ble avsatt midler til opptrapping for 2. avtaleår, i og med at jordbruksavtalen den gang var toårig. Uansett ble avtalen historisk god. Det skyldtes både opptrappingsvedtaket og ikke minst at statsminister Nordli var svært oppsatt på å få til en avtale. Dessverre er ingen av disse forutsetningene til stede i år.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kastrering av gris