Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bærekraftig jordskifte?

Det hviler derfor et ekstra ansvar på jordskifterettene å ta miljømessige hensyn når jordskifteløsningen skal utformes.

Den internasjonale trenden for jordskifte er å knytte virksomheten til FNs bærekraftsmål. Foto: Lars Johan Wiker
Den internasjonale trenden for jordskifte er å knytte virksomheten til FNs bærekraftsmål. Foto: Lars Johan Wiker

Nylig presenterte FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, sin juridiske veileder for jordskifte. Veiledningen bygger på praksis fra Europa der det vektlegges at jordskifte skal bidra til bærekraftig utvikling. Den internasjonale trenden for jordskifte er å knytte virksomheten til FNs bærekraftsmål.

Saksgangen ved tradisjonelt jordskifte med arealbytte foregår på mer eller mindre lik måte uansett hvilket land vi sammenlikner oss med. Den omfatter i korte trekk en beslutning om at det skal gjennomføres jordskifte, klarlegging av rettsforholdene, verdsetting, ny utforming av eiendommer og registreringen av den nye eiendomsutformingen i matrikkelen. Ny eiendomsutforming har konsekvenser på landskap, miljø, biotoper mv. Randsoner mellom eiendommer endres eller fjernes.

Annonse

Hva så med Norge? Jordskifteloven hadde i perioden 1988 til 2006 en bestemmelse om at jordskifteretten skulle ta hensyn til naturmiljøet, landskapsbildet og livsmiljøet for planter og dyr i forbindelse med utformingen av den nye jordskifteløsningen. Et utvalg ledet av Johan C. Løken uttalte at det ikke var nødvendig å presisere at jordskifterettene skulle ta hensyn til gjeldende lover og verne- og fredningsvedtak.

Denne særlige formålsbestemmelsen ble derfor opphevet i 2006. Den svært korte begrunnelsen fra departementet var at den fremstod som uheldig ut fra uavhengighetsideene i domstolene. Forslaget om opphevelse var ikke begrunnet i de miljøhensynene som bestemmelsen bygget på. Dagens jordskiftelov, som trådte i kraft i 2016, har heller ikke et særskilt fokus på dette, og lovforarbeidene nevner ikke bærekraftsmålene.

Vilkåret i jordskifteloven om at eiendommen ikke skal lide tap har et privatøkonomisk fokus. Det hviler derfor et ekstra ansvar på jordskifterettene å ta miljømessige hensyn når jordskifteløsningen skal utformes. I prioriteringer mellom løsninger hvor ingen eiendommer lider tap, må en bærekraftig løsning veie tyngst. Slike vurderinger kommer sjelden til syne i avgjørelsene.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Er det feil å være veganer?