Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om arealtilskudd, gras, korn og soner

For å øke kornproduksjonen burde en bedre kornøkonomien. Men nei, slik tenker en ikke i de departementale kretser.

Soneinndeling: Arealtilskuddet i sone 3 og sone 5 er ulikt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Soneinndeling: Arealtilskuddet i sone 3 og sone 5 er ulikt. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Nationen har helt rettmessig satt søkelys på forskjellen mellom arealtilskuddet for gras i sone 3 og sone 5 i Rogaland. Det er imidlertid feil å kalle sone 3 en kornsone. Sone 3 har aldri vært definert som en kornsone. Sone 3 definerer et område med dyrkingsvilkår mellom Vestlandets sone 5 og Jærens sone 2 og sentrale Østlandets sone 1.

Som en følge av den gjentatte påpekning fra Norske Felleskjøp om at kornarealet etter 1992 stadig har gått nedover, ja så flink var Norske Felleskjøp i å selge dette korrekte budskap, at det blei å gjenfinne i Stortingets merknader i næringskomiteen, så derfor skulle departementsråd Leif Forsell og statsråd Jon Georg Dale komme med et mottrekk. En skulle fokusere på kanalisering. Gras der det hører hjemme og korn der det passer.

For å øke kornproduksjonen burde en bedre kornøkonomien. Men nei, slik tenker en ikke i de departementale kretser. Om en derimot svekket grasøkonomien, så bedret de indirekte kornøkonomien, uten at det derved blei mer korn. Det siste var ikke det viktigste. Det viktige var å kunne si til næringskomiteen at noe var gjort.

Derfor tok en vekk alt arealtilskudd til gras i sone 1 og reduserte det i sone 3. Samtidig økte en arealtilskuddet for gras i sone 5. Slik har en i løpet av to avtaler i 2017 og 2018 skapt de urimeligheter som Nationen nå påpeker fra Ryfylke. En kunne laget samme reportasje fra Åsmarka i Ringsaker. En kommune med store forskjeller nede fra Mjøsa og opp i øverste Åsmarka. Driver du med husdyr i Åsmarka har dine arealtilskudd for gras ikke bare sakket akterut, men er sterkt redusert som følge av Forsell og Dale sine ideer. Vilkårene for kornproduksjon tilsier at de burde ligget i sone 4 i øvre deler av kommunen.

Annonse

Problemet kan løses på flere måter. Det kan lages et nytt system med driftsvansketillegg for hvert enkelt bruk. Dette vil ta lang tid og skape mye støy. Staten vil ikke ta i det. En kan flytte enkeltkommuner og områder i Ryfylke til Vestlandssonen, noe som vil starte endringsdiskusjoner i andre områder som Ringsaker og derfor er uønsket.

Etter min mening er den raskeste og enkleste måten å rydde opp i dette på, å gå tilbake på det som skjedde i 2017/18. For å imøtekomme den påberopte kanaliseringseffekt, kan en isteden unnta arealtilskudd til salg av grovfor i sone 1,2 og 3 samt deler av sone 4 som for eksempel Ringerike, slik at det ikke gis arealtilskudd gras for dyrking til hest eller for salg til storfe i andre områder, men gjeninnføre og heve arealtilskuddet for grovfor i sone 1,2 og 3.

Dersom en vil redusere overgangen til ammeku i sone 1 og 3 på Østlandet, må en vel først slutte å gi tilskudd til nybygging gjennom Innovasjon Norge. Det temaet har ikke vært berørt i avtalene fra 2017/18. De som gjennom generasjoner har drevet med husdyr i disse områdene, begynner ikke med korn, om grastilskuddet forsvinner. Det styres av helt andre ting.

For øvrig har en nå kommet i den situasjon at kornområder i sone 5A for eksempel Numedal/Hallingdal har lavere satser enn i sone 3. Mens det er 188kr/daa høyere arealtilskudd for grovfor enn i sone 3, er det 6kr/daa lavere for korn. Forstå det den som kan. Men dette kommer av at en nytter innfallsmetoden for å finansiere andre tiltak og har hentet penger fra disse satsene over noe tid. Forslagsstiller er departementsråden, men faglaga har gitt sitt godkjentstempel på dette.

Så til slutt. Faglaga har forståelse og vil ta innspill med seg til neste forhandling. Saken er imidlertid at de godtok endringen som kom i 2017. De fikk riktignok redusert utslaget da, men i 2018 godtok de en ny reduksjon. Staten måtte bruke to år, men fikk begge faglaga sin godkjenning på et system som ikke har vært diskutert og gjennomtenkt.

Resultatet ser en nå. Hvem tror faglaga er i stand til å endre ting de godkjente for et par tre år siden? Bare en ny statsråd som kan se på dette med nye øyne kan få dette endret. Viktigste forutsetning for å få dette endret er imidlertid til stede. Departementsråd Forsell har avgått og Dale er forflyttet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Er det feil å være veganer?