Det var med vantro og sjokk vi mandag morgen mottok meldingen om at Ragnar Hillestad hadde gått bort lørdag. To dager tidligere var han i full virksomhet på Hellerud som vanlig, like energisk og full av virketrang som alltid. Ragnar Hillestad var født 23. juni 1930 i Nøtterøy. Han ble utdannet sivilagronom ved Jordbruksavdelingen ved Norges Landbrukshøgskole i 1956, og tok deretter graden Master of Science ved University of Manitoba i Canada i 1958. Han arbeidet så som assistent ved Inst. for arvelære og planteforedling, og ved Åkervekstforsøkene fram til 1961. Etter et drøyt år som sekretær i Norges Landbruksvitenskapelige forskningsråd, begynte han i Det Kgl. Selskap for Norges Vel 1. oktober 1962, hvor han siden har hatt sin arbeidsplass, først som amanuensis, seinere som landskonsulent og seksjonsleder. I sitt yrkesliv har han hatt en rekke funksjoner og tillitsverv både nasjonalt og internasjonalt. Blant disse kan nevnes at han innen Nordiske Jordbruksforskeres Forening var sekretær og formann i seksjon for plantedyrking 1974-79, og medlem og formann i arbeidsgruppa for frøavl 1974-91. Han var sensor i plantedyrking ved Norges Landbrukshøgskole 1980-94, og medlem av arbeidsgruppa for rotvekster, oljevekster og belgvekster i Nordisk genbank siden 1990. Hillestads arbeidsområde i Norges Vel har vært frøavl, og hans innsats på dette området har vært utrettelig, til tross for både motgang av biologisk karakter og skepsis fra fagfeller. Norsk engfrøavl i femtiårene omfattet tradisjonelt bare timotei og kløver, mens det nå frøavles en lang rekke av «nye» engvekstarter som landbruket har nytte av. Hillestad har hele tiden vært en pådriver i denne utviklingen, med plantekulturforsøk som hjelpemiddel. Det la mye av grunnlaget for alle de dyrkingsveiledninger som har blitt gitt ut på Hellerud. Han så tidlig behovet for å bringe frøavlen inn i et mer organisert system enn tidligere. Dette førte i 1979/80 til opprettelsen av Frøsenteret Hellerud, der Hillestad ble leder. Gjennom en avtale med Landbruksdepartementet fikk Frøsenteret ansvaret for all norsk basisfrøavl, først av engvekstene, seinere også av rotvekstene og grønnsakvekstene. Frøsenteret ble et begrep i frøavlsmiljøet, og det ble stadig gjort henvendelser dit for å avklare ulike frøfaglige spørsmål. I forbindelse med det nordiske frøavlsseminaret i 1998, ble Ragnar Hillestad tildelt Norges Vels fortjenstmedalje. Dette er en anerkjennelse som blir svært få mennesker forunt, i løpet av hans 38-årige virke i Norges Vel var det bare 3 andre personer som ble tildelt medaljen. Hillestad fikk den «for særlig fortjenstfull innsats for fremme av norsk frøavl». Hillestad var de siste årene engasjert til å nedtegne Hellerud forsøksgårds 50 års historie, et arbeid han dessverre ikke rakk å fullføre. I tillegg var han sekretær i arbeidsutvalget for Øverland arboret. Sjøl om han ofret mye av sin oppmerksomhet på arbeidet på Hellerud, var han også en engasjert person i andre sammenhenger. Han pleiet medlemskapet i Senterpartiet og i Rotary, og hans omgangskrets har hatt glede av hans nærvær i både arbeid og fest. Som kollega og venn var han en særdeles sosial og omgjengelig person. Han hadde sterke meninger, og unnlot ikke å gi uttrykk for dem, men aksepterte alltid andres rett til å mene noe annet enn ham selv. Uenigheter førte derfor aldri til dårlig samarbeidsklima. Og nettopp hans evne til å anerkjenne andres meninger var nok noe av forklaringa på at folk trivdes i hans nærhet. Han klarte å få kollegene til å trekke lasset sammen. Ragnar virket alltid ungdommelig opplagt. Det var derfor så totalt uventet at han så plutselig skulle bli borte. Han vil bli savnet på arbeidsplassen, både faglig og sosialt. Han bar med seg en mengde kunnskap som var verdifull å kunne øse av, og vi skulle så gjerne hatt anledning til å dra nytte av hans kunnskaper og evner ennå i mange år. Vi sender våre beste tanker til døtrene Anette og Ingrid og deres familier. Skedsmo 15.1.2001. På vegne av kolleger i Norges Vel Helge Oskarsen