Erling Kjekstad er i sitt innlegg 29.7. kritisk til planene for nytt regjeringskvartal.

Samlokalisering løser sikkerhetsutfordringene, og er både rimeligst og best, skriver Nikolai Astrup i sitt svar 1.8., og anklager Kjekstad for å harselere over sikkerheten.

Les Kjekstads kommentar:

Les Astrups innlegg:

Men det er ikke terrorberedskap som gjør at regjeringskvartalet blir kostbart og at Y «må» rives, Astrup. Snarere er det regjeringens beslutning fra 2014 som, basert på konseptvalgutredningen, vektla en kostnads- og arealeffektiv løsning med svært høy tomteutnyttelse. Hvor dyrt det blir vites ikke. Et estimat i 2018 anslo 21,7 milliarder kroner, en flerdobling av opprinnelig estimat.

Regjeringen tar for gitt at Stortinget vil bevilge pengene, og river Y-blokka i forkant. Dette til tross for at det ikke er nødvendig; arealbehovet har jo blitt halvert siden 2013. Det er legitimt å stille spørsmål ved bruk av fellesskapets midler. Hvorfor har man ikke krevd verdioptimalisering istedenfor å akseptere økt kostnad i milliardklassen?

Statens prosjektmodell krever fremlagt kostnadsramme og beslutning i Stortinget før gjennomføring, for “å unngå feilinvesteringer og (…) sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser". Er ikke riving av Y et ledd i gjennomføringen? Her framvises forakt for fellesskapets ressurser og verdier. Hvordan kan dere med kulturmiljømeldingen i hånden frata oss og kommende generasjoner uerstattelig kulturarv med begrunnelse i tomtepris, arealutnyttelse og effektiv drift?

Y-blokka inngår i minnemiljøet etter 22.juli, og minner oss på hva vi aldri må glemme. Plassen foran Y har vist seg ypperlig for konserter og andre ytringer; en demokratiets plass, hvor de som styrer kan bli minnet på hvem de tjener.

Mens Y-blokka robbes bit for bit, pågår en rettsprosess der arvingene etter Viksjø og Nesjar sammen med Støtteaksjon for å bevare Y-blokka har stevnet staten. Hans Marius Graasvold, ekspert på opphavsrett, sa 18.6. til NRK: “Nesjar var helt klart ikke bare løpegutt og håndverker for Picasso. Han var en del av det kunstneriske teamet. Departementets vurdering er en tabbe som kan stoppe rivningen.” Har han rett, vil det framstå ekstra tragisk at man ødela Y like før rettssaken kom opp, for å oppføre bygg som ikke begeistrer, hverken her til lands eller internasjonalt.

Så Astrup, prosjektet må kunne tilpasses faktisk behov og den kunnskap som nå foreligger. I det nye regjeringskvartalet er maktens korridorer ikke bare tenkt å gå under jorden, men også i glassbroer over hodene våre, fra bygg til bygg; som for å understreke at de som regjerer distanserer seg fra folket.

Nøkternhet har et meningsinnhold som ligger fjernt fra foreliggende planer for nytt regjeringskvartal. Ikke vold mer skade nå - reparer heller det som er ødelagt, i tråd med "nøkterne norske verdier"!