Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Større inntekter til oppdrettskommuner

Lokalsamfunn har fått for lite igjen for å avgi arealer til havbruksnæringen. Nå må Stortinget sikre stabile inntekter til oppdrettskommunene.

Havbruk: Vertskommunene må få en større andel av overskuddene fra havbruksnæringa. Foto: Heiko Junge / Scanpix

Havbruksnæringen legger beslag på betydelige arealer langs kysten. Virksomheten påvirker miljøet rundt, enten det dreier seg om utslipp av gjødsel, spredning av fiskesykdommer, lakselus eller rømming av oppdrettsfisk.

Sett i forhold til de belastningene havbruksnæringen påfører kommunene den opererer i, har vertskommunene fått en alt for liten andel av de massive overskuddene som genereres i fiskemerdene langs kysten.

I 2015 ble det opprettet et havbruksfond som skulle fordele inntekter til oppdrettskommunene, nettopp med tanke på å distribuere verdier fra havbruksnæringen til lokalsamfunnene som er berørt av virksomheten. Havbruksfondet finansieres av inntekter fra salg av nye konsesjoner eller økninger i konsesjonsvolumet.

Fondet er dermed avhengig av vekst i næringen, og er slik sett ingen stabil inntektskilde for vertskommunene. Selv om det ble fordelt 60 millioner kroner fra fondet til 164 kommuner og 11 fylkeskommuner i 2017, konkluderte Nettverk fjord- og kystkommuner (NKKF) med at fondet ikke fungerte. NFKK ba i fjor Stortinget om at snarest innføres en produksjons- eller arealavgift for å øke inntektene.

Oppsummert

Havbruksfond

1 I 2015 innførte Stortinget et havbruksfond som skulle tildele penger til kommuner som er vertsskap for havbruksnæringen.

Ustabilt

2 Fondet er basert på vekst i næringa, og er således ingen sikker inntektskilde for vertskommunene.

Større andel

3 Det er på høy tid å innføre ordninger som gir lokalsamfunnene en større andel av verdiene som skapes i havbruksnæringa.

Annonse

SV tok ballen, og fikk i fjor flertall på Stortinget for å be regjeringen om å utrede og innføre produksjonsavgift i oppdrettsnæringen, altså en avgift per produsert kilo laks og ørret. Fiskeriminister Per Sandberg fulgte opp med et forslag om å utrede såkalt grunnrenteskatt. Grunnrente er en ekstraskatt for næringer som er basert på utnyttelse av en begrenset naturressurs, og benyttes både i oljesektoren og i vannkraftnæringen.

SV fremmet i april på nytt et forslag på Stortinget om å innføre en produksjonsavgift. Denne gang ville ikke Ap og KrF støtte forslaget. Flertallet gikk i stedet inn for å bestille en utredning for ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrenteskatt, med tanke på innføring i 2020.

SV omtaler vedtaket som et svik mot Kyst-Norge, og mener saken er «overutredet». Partiet mener en har mer enn nok kunnskap til å innføre en produksjonsavgift her og nå.

Det viktigste er uansett å etablere en ordning som gir vertskommunene større, mer stabile og forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen. Det er en stor urimelighet at lokalsamfunnene ikke har fått en større andel av de eventyrlige inntektene havbruksnæringen har skapt, ofte med betydelige miljøbelastninger lokalt.

Det er heller ikke tvil om at oppdrettsnæringen har hatt en negativ påvirkning på villaksstammene, og dermed påført kommuner og grunneiere økonomisk tap. Det er på høy tid at næringen betaler tilbake en større andel av overskuddene.

Neste artikkel

Kampen mot antibiotikaresistens må trappes opp