Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rovdyrjakt og etikk

Mer effektiv jervejakt vil redusere behovet for hiuttak. Motstand mot effektivisering ødelegger for dyra.

Etikkvalg: Jerv kan skytes i jakta eller dras ut fra vinterhiet om våren. Foto: Mostphotos
Etikkvalg: Jerv kan skytes i jakta eller dras ut fra vinterhiet om våren. Foto: Mostphotos

Norske rovdyr, spesielt jerv, er krevende å jakte på. For å holde bestanden nede på det nivået Stortinget har satt, og for å begrense de husdyrskadene Stortinget har sagt skal ned, har det vært nødvendig å grave ut jervehi og skyte mor og unger i stort antall. Det er synd. Ingen mener at metoden er noe annet enn et nødvendig onde.

Det var derfor på høy tid at Klima- og miljødepartementet i 2016 startet utprøving av alternative jaktmetoder i den ordinære lisensjakta. Elektronisk overvåket jervebås og økt bruk av motorferdsel og kunstig lys kan øke effektiviteten i jakta, og redusere behovet for hiuttak.

Dyrevernorganisasjonen NOAH og naturvernorganisasjonene WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr ber regjeringen om å droppe effektiviseringen, og heller forby båsjakt på jerv.

Det er riktig som organisasjonene påpeker, at de foreslåtte metodene avviker fra det vi kjenner som normal norsk jakt. Det var også formålet.

Norsk jakt er rammet inn av lover, regler og jaktetikk, og er allment aksept i befolkningen. Dersom dette skal fortsette, er det ingen grunn til allmenn oppmykning verken av regelverk eller etikk.

Annonse

Rovdyrjakten er likevel spesiell. I motsetning til andre jaktbare arter har myndighetene konkrete bestandsmål for våre store rovdyr. Den ordinære jakta, spesielt på jerv, har fylt lite av kvoten, og nødvendiggjort etisk problematiske hiuttak og langdryge fellingsforsøk på påfølgende sommerføre.

Den ordinære jakta, spesielt på jerv, har fylt lite av kvoten, og nødvendiggjort etisk problematiske hiuttak.

Det er heller ikke riktig at lisensjaktkvotene skal oppfattes som et minstemål for antall dyr som skal skytes. Hvert år skytes det langt færre rovdyr i Norge enn hva viltfaglige myndigheter mener kan skytes. Kvotene settes slik at bestandenes overlevelse ikke skal trues.

Jakt pluss omfattende hiuttak har ikke i særlig grad fylt jervekvoten. Hiuttak brukes til å ta ut jerv i områder med høy risiko for skade.

Naturvernforbundets talsmann tar også feil når det gjelder samfunnsoppdraget. Når samfunnet velger å beskatte overtallige rovdyr, er det ikke av hensyn til jegernes rekreasjon. Rovdyr skytes etter myndighetenes ønske.

Dyre- og naturorganisasjonene ønsker både mindre lisensjakt og slutt på hiuttak, vel vitende om at det er politisk helt urealistisk. Dersom forslagene til mer effektiv lisensjakt blir stanset, vil det dermed bety at mange jervunger må dras ut av hiet og skytes også neste vår. Det er synd for dyrene at natur- og dyrevernlobbyister velger å ikke ta innover seg konsekvensen av sitt eget forslag.

Oppsummert

På overtid

1 Etter flere års prosess kan det bli effektiviseringer i jervejakta. Natur- og dyrevernere sier nei.

Spesiell

2 Norsk jakt trenger ikke liberalisering. Rovdyrjakta står i en særstilling.

Konsekvensfornektelse

3 Nei til effektivisering nødvendiggjør fortsatt kontroversielle hiuttak. Det er ikke bedre for dyra.

Neste artikkel

Kan ikke leve med lovbrudd på sykehjem