Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til salg av Norge

I Norge har det vært en suksesshistorie at vi eier viktige naturressurser sammen. Det har gitt oss arbeidsplasser og store verdier som har bygget opp det velferdssamfunnet vi kjenner, skriver stortingsrepresentant for Ap, Knut Storberget.

Eierskap: Det er store forskjeller på høyre- og venstresidens syn på eierskap, skriver Aps Knut Storberget. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Eierskap: Det er store forskjeller på høyre- og venstresidens syn på eierskap, skriver Aps Knut Storberget. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Slik ønsker Arbeiderpartiet at det skal fortsette å være. For når felles verdier er solgt, er de borte.

Når staten selger seg ned, betyr det ikke bare at inntekter og verdiskaping går fra fellesskapets hender til private eiere. Svært ofte betyr det også at verdiene selges ut av Norge. Det finnes lite privat eierkapital i Norge, og nye, private eiere vil derfor oftest være utenlandske eiere.

Her kan du lese kommentaren fra Eva Nordlund: «Nei til salg av Norge», Ap?

Statlige selskaper: Staten eier flere av de største bedriftene i Norge. Det sikrer at fellesskapet eier kritisk infrastruktur og ikke minst viktige naturressurser. Statlig eierskap gjør også at viktige kompetansemiljøer som ellers ville blitt flyttet til utlandet, forblir i Norge. Derfor sier Ap nei til at staten selger seg ned i strategisk viktige selskaper for Norge.

Da Høyre/FrP-regjeringen la fram eierskapsmeldingen 2014, ville de selge, helt eller delvis, statens aksjer i selskaper som Flytoget, Kongsberggruppen og Telenor i tillegg til Statskog. De vil altså privatisere selskaper som går godt og som gir gode inntekter til felleskapet. For Høyre og Frp er det å redusere det statlige eierskapet et mål i seg selv – det handler om ideologi, ikke hva som er best for landet.

Ap vil sikre fortsatt statlig eierskap i Flytoget, Kongsberggruppen og Telenor. Ap sier nei til salg av jernbanen, og vil beholde det statlige eierskapet i NSB, som FrP har programfestet å selge. Vi sier også nei til salg av NRK, som Fremskrittspartiet vil gjøre om til et aksjeselskap og deretter selge til private. Tidligere denne måneden stoppet vi Høyre og FrPs forslag om privatisering av Avinor.

Vannkraft: Høyre og FrP går inn for å delprivatisere Statkraft. Ap ønsker at Statkraft fortsatt skal eies av staten. Kraftressursene våre skal vi eie sammen, og inntektene fra vannkraften tilhører det norske folk.

Høyre og FrP fikk i oktober 2016 flertall for å tillate private å bygge kraftkabler til utlandet. Ap stemte mot privatisering. Endringen i energiloven betyr at norske strømkunder må betale for utbygging av kablene, mens private eiere høster gevinstene. Vi vil heller at inntektene fra utenlandskablene skal komme fellesskapet til gode. Og det er ikke små summer det er snakk om: Fra 2013-2015 var den samlede inntekten fra alle utenlandsforbindelsene på 2.250 millioner kroner.

Mange partier vil øke fornybareksporten fra Norge til EU. Ap vil heller ta krafta i bruk til å skape nye, klimavennlige industriarbeidsplasser her hjemme – basert på ren norsk fornybar kraft.

«Statlig eierskap gjør også at viktige kompetansemiljøer som ellers ville blitt flyttet til utlandet, forblir i Norge.»

Annonse

Skog: I Norge er det en viktig verdi at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Fortsatt statlig eierskap av skog sikrer våre felles muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Derfor har vi flere ganger foreslått å stoppe videre salg av skogen – dessverre uten å få gjennomslag.

Vi ønsker store og profesjonelle skogeiere som Statskog som kan spille en viktig rolle i å videreutvikle norsk skognæring. Høyre/Frp-regjeringen ville i utgangspunktet privatisere Statskog, men motstanden ble så stor at de foreløpig har lagt privatiseringen på is. Men sterke krefter i disse partiene vil fortsatt selge skogen, og områdene som er lagt ut for salg, blir stadig større.

Landbruk: Konsesjonsloven i landbruket legger grunnlaget for hva slags type eierskap vi har til jord og skog her i landet, og hva som skal styre dette eierskapet. Denne loven er også under angrep fra regjeringen, som har foreslått endringer som uthuler loven betydelig.

FrP har i sitt partiprogram vedtatt å liberalisere jordbruksavtalesystemet, gjeninnføre fri eiendomsrett for landbrukseiendommer, og å avvikle konsesjons-, bo- og driveplikten, samt odelsreguleringer.

Fisk: Ap vil være garantist for at fiskeressursene skal tilhøre fellesskapet. Fiskeflåten skal eies av fiskerne, og nasjonalitetskravet opprettholdes. Derfor sier vi nei til evigvarende kvoter.

Vi vil arbeide for en lønnsom fiskerisektor, både i fangstleddet og i industrien. Men vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi mister kontrollen over fiskeressursene, og hvor kvoter kan havne på utenlandske hender. Fisken er en evigvarende norsk ressurs, og det bør den fortsette å være.

EØS: EØS-avtalen har tjent Norge godt gjennom snart 25 år. Men det er heller ingen tvil om at det ligger et handlingsrom i EØS-avtalen. Det handlingsrommet vil Ap bruke. Til å fremme klimavennlig investeringer, og å utvikle gode hjemmemarkeder for strategisk viktige næringer gjennom det offentliges innkjøpsmakt.

Bygge landet, ikke selge det: I disse spørsmålene går det en dyp og verdimessig skillelinje mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. Ap vil sikre offentlig eierskap og kontroll over våre naturressurser, viktig infrastruktur og strategisk viktige industribedrifter. Vi vil bygge landet – ikke selge det.

Neste artikkel

Tidligere statsminister Kåre Willoch er død