Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen mener

Havet er vår felles allmenning. Kystfiskerne må sikres reell adgang til fisket. Trålkvotene bør over tid reduseres.

Tirsdag kom stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes (SV), med følgende advarsel i Nationen: «Havet forsvinner ut av hendene til kysten og nasjonen dersom ikke regjeringens liberaliseringsiver stanses.»

Advarselen bør tas på alvor. Opposisjonen på Stortinget bør ta den viktige utfordringen. Det er nødvendig med en fiskeripolitikk som sikrer havet som felles allmenning og som sikrer kystfiskere tilgang til kvoter. Kystfisket er et viktig næringsgrunnlag for bosettingen langs kysten.

Fisken i havet skal ikke privatiseres. Som Knag Fylkesnes peker på, har en fiskeripolitikken basert på havet som vårt felles eie, vært en suksess. Nå undergraves både allmenningen og politikken. «Regjeringen fører en fiskeripolitikk hvor ungdommen prises ut, hvor kystsamfunnene ikke lenger har råd til å delta i fisket, hvor konfliktene rundt oppdrett, miljø og lokale næringsinteresser øker i omfang. Det blir stadig mer uklart hvem havet i realiteten eies av, når fiskekvoter blir pant i enorme låneopptak, og konsesjoner for havarealer kjøpes for enorme summer. Det er et forsøk på å skrive fellesskapet ut av havet», skriver Torgeir Knag Fylkesnes. Analysen er treffende.

Fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å oppheve trålernes leveringsplikt til mottakene langs kysten, førte til et kraftig kystopprør mot den blå regjeringa. Det kokte langs kysten, og etter først å ha forsøkt å bagatellisere opprøret, måtte Per Sandberg (Frp) ta ett skritt tilbake og trekke forslaget. Det var en viktig seier for kystopprørerne og en fiskeripolitikk tuftet på havet som felles allmenning. Samtidig: Liberaliseringen har allerede gått for langt til at det er nok å holde den siste skansen. Utviklingen må snus.

Oppsummert

Skjebnetime for kystfisket

1 Torgeir Knag Fylkesnes (SV) advarer: «Havet forsvinner ut av hendene til kysten og nasjonen dersom ikke regjeringens liberaliseringsiver stanses.»

Sentralisering

2 Solberg-regjeringas fiskeripolitikk sentraliserer fisket til få trålere. Kystfiskeflåten og foredlingsbedriftene langs kysten ekskluderes.

Nødvendig med kraftig snuoperasjon

3 Håpet er at stortingsflertallet kan samle seg om en kraftig snuoperasjon i fiskeripolitikken. Kystfiskeflåten og foredlingsindustri langs kysten må sikres reell adgang til ressursene.

Annonse

Fisket er sentralisert til altfor få hender. De siste årene har et begrenset antall store redere høstet de store gevinstene. Pliktsystemet er uthulet. For mye av fangsten leveres frossen og uegnet for industrien på land. Fisken leveres andre steder – og kommer ikke befolkningen nærmest fiskeressursene til gode.

Stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir Adelsten Iversen (Sp), viste i Nationen nylig til konsekvensene av denne utviklingen for Finnmark: «Vi har knapt kystfiskeflåte igjen». Iversen understreker at opprøret mot tvangsbruken mot Finnmark i regionreformen, må ses på bakgrunn av kystopprøret mot regjeringa: Nok er nok.

Det er ubehagelig å bivåne den blå regjeringas tyning av Finnmark, Troms og kystfisket. Håpet er at stortingsflertallet kan samle seg om en kraftig snuoperasjon i fiskeripolitikken. Utgangspunktet må være havet som allmenning. Det innebærer på sikt en omfordeling. Trålkvotene må reduseres. Kystfiskeflåten og foredlingsindustri langs kysten må sikres reell adgang til ressursene.

Neste artikkel

Duket for kamp om strømprisen i Norge