Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Milliardtap i sommervarmen

Bøndene risikerer tap i milliardklassen på årets tørkekrise. Det haster med å få på plass økonomiske tiltak som kan dempe skadevirkningene.

Milliarder: Avlingsskadene etter tørkesommeren i Sør-Norge kan påføre næringen et tap i milliardklassen. Foto: Svein Egil Hatlevik
Milliarder: Avlingsskadene etter tørkesommeren i Sør-Norge kan påføre næringen et tap i milliardklassen. Foto: Svein Egil Hatlevik

Jordbruk er en risikosport i den forstand at avlinger og økonomisk avkastning bokstavelig talt er utsatt for vær og vind. Det vet bønder godt. Gårdbrukere tar selvsagt høyde for årlige variasjoner i både temperatur og nedbør.

Det er også innført erstatningsordninger som skal dempe risikoen forbundet med værutsatt jordbruksproduksjon. Det ytes i dag avlingsskadeerstatning ved tap av avling, dog med en egenandel på 30 prosent, og med et øvre tak på 750.000 kroner per jordbruksforetak.

Denne sommeren ser imidlertid ut til å sprenge alle tidligere forestillinger om normale avlingstap i Norge. Konsekvensene av den vedvarende varmen og tørken i Sør-Norge er større enn noen annen værmessig påvirkning vi har opplevd innen norsk matproduksjon i moderne tid. Skadene er større enn hva noen kan forvente at bøndene kan ta på egen kappe. Skadeomfanget er også større enn hva de gjeldende erstatningsordningene med rimelighet kan dekke inn.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag frykter avlingstap i milliardklassen. Dersom en legger til grunn et avlingstap på 50 prosent på korn- og oljevekster, vil tapet i disse produksjonene alene komme på 1,5 milliarder kroner. I tillegg vet vi at både grovfôr- og grønnsaksproduksjonene er hardt rammet. Småbrukarlagets grove anslag er et økonomisk tap i størrelsesorden 2-3 milliarder kroner.

Nettstedet Landbruk24 går enda lenger i sine kalkyler. Et grovt estimat tilsier et tap på 5 milliarder kroner, forutsatt et avlingstap på 50 prosent for korn og gras i Sør-Norge. I dette estimatet vil det bli mangle 6,5 millioner vanlige rundballer av gras, sammenlignet med et normalår.

Samme nettsted har regnet ut at avlingsskadeerstatningen, slik den er utformet i dag, bare gir dekning for 1,5 milliarder kroner av dette tapet.

Det er åpenbart at landbruket trenger en økonomisk krisepakke i denne helt ekstreme situasjonen. De økonomiske tapene ser ut til å kunne bli så omfattende at konkurs og/eller nedlegging vil true mange gårdsbruk.

Dessuten, om det ikke ytes ekstraordinære midler nå, vil skadevirkningene forplantes videre i mange år framover. Uten økonomisk trygghet, vil utsiktene til fôrmangel føre til at mange sender husdyrene sine til slakt. Det vil ramme kjøtt- og melkeproduksjonen også de kommende årene.

Bondeorganisasjonene og landbruks- og matminister Jon Georg Dale er i løpende dialog om tørkekrisen. Spørsmålene om økonomisk bistand skal utredes. Situasjonen er så prekær at det haster med å avklare de økonomiske spørsmålene.

Neste artikkel

Far min – ein vasskraftkar