Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fornøyd uten grunn

Regjeringen sier seg fornøyd med nivået på årets rovdyrtap, selv om tapene øker i strid med Stortingets vilje. Det er grunnløst og uholdbart.

Statens Naturoppsyns feltmannskaper har i år vært ute og dokumentert 1144 sau og lam som drept av rovdyr. Tallet har ikke vært høyere siden 2014.

De dokumenterte dyrene utgjør en liten brøkdel av mengden som årlig erstattes som rovdyrdrept. Men korrelasjonen mellom dokumenterte og erstattede dyr har vist seg å være rimelig sterk. Vi kan dermed forvente at antallet erstattede dyr også vil øke.

Statssekretær Atle Hamar (V) i Klima- og miljødepartementet sier seg "rimelig fornøyd" med utviklingen, siden veksten i tapstallene ikke er "kraftig". Det er en oppsiktsvekkende selvtilfredshet det ikke finnes grunnlag for. Både Storting og regjering har vedtatt at Hamars jobb er å få tapstallene ned.

Tapstall fra Fosen og Nord-Østerdal indikerer at årets økning i rovdyrtapene først og fremst skjer i såkalt beiteprioriterte områder. Også denne utviklingen skjer i brudd med rovviltforliket. Forliket sier at det ikke skal være rovdyr med skadepotensial i beiteprioriterte områder.

Veksten i rovdyrtap i disse områdene setter regjeringens avslag på søknader om uttak av rovdyr i samme, i et grelt lys.

Annonse

Tapstallene taler også for endringer i regjeringens praktisering av erstatningsordningene for tap til store rovdyr. Beitenæringen i Nord-Østerdal har brukt nær 10.000 arbeidstimer på ekstraordinært tilsyn av beitedyr i år. Denne kostnaden er et rovdyr-påført tap for næringen. Departementet nekter å erstatte tapet, med den begrunnelse at det ikke er ekstraordinært å oppleve rovdyr i Nord-Østerdalen.

Påstanden må forstås som en innrømmelse av at regjeringen ikke følger Stortingets vedtatte politikk. Forvaltningen skal som nevnt, ifølge rovviltforliket, holde rovdyr med skadepotensial vekk fra beiteområdene i Nord-Østerdalen.

Tap grunnet rovdyr som ikke skal være der, er ikke ordinære. De er i sin natur ekstraordinære, og skal erstattes som sådan.

Det er nær dobbelt så mye ulv i Norge som Stortinget har vedtatt at det skal være. Ulvestammen vil fortsette å vokse neste år, dersom ikke klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vedtar uttak av tre flokker i ulvesonen.

Veksten i rovdyrtap i år skyldes den overtallige ulven, ifølge miljømyndighetene. Denne kunnskapen er egnet til å gjøre det enda lettere for Elvestuen å vedta uttak av de tre ulveflokkene øst for Glomma.

Oppsummert

Selvtilfreds

1 Flere sau og lam tas av rovdyr her i landet. Regjeringen er "rimelig fornøyd."

Realitetsorientering

2 Klima- og miljødepartementet tar ikke innover seg at skadegjørere ikke skal finnes i beiteområder.

Virksom jakt

3 Dersom ulvestammen og -skadene ikke skal vokse videre, må tre ulveflokker tas ut i ulvesonen.

Neste artikkel

Alle på nett!