Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrelidelsene vil øke

Når den nye regjeringen vil avvikle norsk pelsdyrnæring, vil dyrelidelsene knyttet til pelsproduksjon øke.

Norsk pelsdyroppdrett er en kontroversiell næring. Næringen har ved flere anledninger de siste årene stått i fare for å bli avviklet. Et skjørt flertall på Stortinget, bestående av Senterpartiet, Høyre, Frp og KrF har fram til i dag sikret fortsatt drift, men med stadige krav om bedre dyrevelferd.

Dette er nå historie. I den nye regjeringsplattformen går Høyre, Frp og Venstre inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen årsskiftet 2024/2025. Ettersom Høyre og Frp nå gjør helomvending om pels, vil regjeringen etter alt å dømme få flertall for forslaget.

Det er svært beklagelig at Høyre og Frp har gitt etter for Venstre i denne saken. Dette handler om en lønnsom næring som produserer pels av ypperste kvalitet, og som skaper verdier og eksportinntekter. Næringen produserer produkter som fortsatt skal være lovlig å omsette i Norge.

Det en i praksis oppnår ved å legge ned pelsdyrnæringen i Norge, er dermed å overlate pelsproduksjonen til land som har en langt dårligere dyrevelferdsstandard. Norge har blant verdens strengeste regelverk for pelsdyroppdrett, senest innskjerpet av Stortinget for vel ett år siden.

Disse forbedringene i dyrevelferd blir likevel ikke innført i avviklingsperioden, om regjeringen får gjennomslag for forslaget sitt. Det innebærer at produksjonen av pels kan fortsette i seks-sju år etter gammelt regelverk. De kostbare endringene i dyrevelferdskravene som var så maktpåliggende for flertallet for ett år siden er altså ikke så viktige lenger. Om vi legger dette flertallets argumentasjon til grunn, vil norske pelsdyrs dyrevelferd være uforsvarlig i flere år framover.

Oppsummert

Avvikling

1 Venstre har fått med seg Høyre og Frp på å avvikle norsk pelsdyrnæring.

Symbolpolitikk

2 Å forby en næring som produserer produkter som fortsatt skal være lovlig å omsette i landet er en flau form for symbolpolitikk.

Verre for dyrene

3 En avvikling av en næring som er verdensledende på dyrevelferd vil føre til at dyrelidelsene vil øke i land med dårligere standard på produksjoenn.

Annonse

Det er selvsagt legitimt å være mot pelsdyroppdrett av prinsipielle grunner. Vi må imidlertid kunne forvente at ansvarlige politikere vurderer hele bildet, også i saker som vekker sterke følelser. Så lenge et forbud ikke følges opp med et omsetningsforbud for pels i Norge, blir det hele en flau form for symbolpolitikk.

Selv om det nå er flertall på Stortinget for å avvikle næringen, er ikke alt håp ute for norske pelsdyroppdrettere. Blant annet skal det utredes en kompensasjonsordning for de rammede pelsdyroppdretterne i løpet av 2018. I arbeidet med den daværende regjeringens arbeid med en pelsdyrmelding, regnet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) i 2014 ut at en avvikling ville utløse et erstatningsbehov på 7,45 milliarder kroner dersom næringen skulle kompenseres fullt ut.

Dersom en avvikling vil påføre samfunnet kostnader i denne størrelsesorden, er det slett ikke gitt at siste ord er sagt i denne saken.

Neste artikkel

Har fått på plass nye forskrifter om pelsdyravviklinga