Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Åpenbare mangler i revidert statsbudsjett

Norsk økonomi er i bedring. Regjeringen benytter anledningen til å stramme til oljepengebruken.

Fornøyd: Finansminister Siv Jensen la frem hovedtrekkene i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det er flere positive signaler i norsk økonomi. Regjeringen la tirsdag fram revidert statsbudsjett, som blant annet viser at sysselsettingen øker mer enn tidligere anslått, og at ledigheten også synker mer enn hva en tok høyde for i statsbudsjettet for 2018.

Nøkkeltallene viser videre at investeringene både i fastlandsbedriftene og i olje- og gassindustrien øker. Eksporten øker også mer enn tidligere anslått.

Regjeringen benytter anledningen til å stramme inn på oljepengebruken. Den legger opp til å bruke 5,6 milliarder kroner mindre enn hva som var satt av i statsbudsjettet. Økonomene reagerer positivt på regjeringens innstramminger.

Det er riktig og nødvendig å budsjettere nøkternt. Denne regjeringen økte oljepengebruken med 100 milliarder kroner i løpet av den første fireårsperioden. Den ekspansive pengebruken kunne ikke fortsette.

Likevel uttrykkes det skuffelse fra flere hold over innholdet i revidert statsbudsjett. Tross sterk kritikk for reduserte midler til ras- og flomsikring i statsbudsjettet, kommer det ingen påplussinger i revidert. Flomsikringen står slett ikke i stil med utfordringene. Regjeringen må ta virkeligheten og klimaendringene inn over seg. Mangelfull flom- og rassikring vil koste samfunnet mange ganger mer i framtida enn hva vi sparer på feltet i dag.

Annonse

Det er også skuffende at regjeringen ikke rører den omstridte sukkeravgiften. Avgiften har ingen logisk helseeffekt, og stimulerer dessuten til utstrakt grensehandel. Regjeringen brukte avgiften til å saldere statsbudsjettet i fjor høst, når det økonomiske handlingsrommet er bedre enn ventet, burde det gi grunnlag for å reversere avgiftsøkningene.

Regjeringen la samtidig fram kommuneproposisjonen for 2019. Her foreslår regjeringen en realvekst i kommunenes inntekter på under én prosent. Det betyr strammere tider for både fylker og kommuner.

Samtidig pålegges kommunene å øke bemanningen i skolene i tråd med den nye lærernormen som ble vedtatt i fjor. Regjeringen legger 200 friske midler på bordet, mens det øvrige behovet skal dekkes opp ved å overføre midler som var tiltenkt tidlig innsats i skolen. Samtidig innføres det en ny bemanningsnorm i barnehagene, som også vil øke kostnadene for kommunene.

I en normalsituasjon skal ikke revidert nasjonalbudsjett inneholde større endringer. At det er få nyheter i årets versjon, er dermed et sunt trekk. Det er likevel åpenbare mangler i det gjeldende statsbudsjettet som med fordel burde vært løst i revidert nasjonalbudsjett, men som regjeringen dessverre unnlater å gjøre noe med.

Innstrammingene i kommuneøkonomien vil dessuten svekke det norske velferdstilbudet.

Neste artikkel

Kunsten å vinne uten å tape