Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Antibiotikabruken må ned ved sykehusene

Det er alarmerende at antibiotikabruken øker. Nå må antibiotikastyringsprogram på plass ved alle sykehus.

Overforbruk av bredspektret antibiotika er en viktig årsak til utviklinga av resistente bakterier. Som kjent er resistente bakterier en av de største truslene mot folkehelsa i verden. EU regner for eksempel med at 25.000 mennesker i EU-området mister livet hvert år på grunn av resitente bakterier. Derfor er det alarmerende at antibiotikabruken øker ved norske sykehus. Det dreier seg om en svak økning, men det går åpenbart feil vei.

Mens antibiotikabruken er kraftig redusert i landbruket, er det maktpåliggende å redusere antibiotikabruken kraftig ved norske sykehus. På verdensbasis blir to tredeler av all antibiotika brukt på dyr. Her i Norge brukes 10 prosent på dyr, og 90 prosent på mennesker.

Ifølge regjeringas «Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten», skal norske sykehus kutte antibiotikabruken med 30 prosent fra 2012 til 2020.

Det viser seg altså krevende for sykehusene å nå målet. Samtidig gjør mange sykehus framskritt, og ethvert framskritt er viktig. Som for eksempel ved Sykehuset i Østfold. I flere år har sykehuset vært ett av de sykehusene som har brukt aller mest bredspektret antibiotika. Nå er forbruket kuttet med nesten 20 prosent. Det vitner om målrettet arbeid ved Østfold-sykehuset, og at målet kan nås.

Samtidig har flere sykehus økt bruken av antibiotika. Det kommer fram i en rapport fra Norm-Vet, Overvåkingsprogrammet for antibiotikaresistens og antibiotikabruk, som ble lagt fram torsdag. Helse Møre og Romsdal har økt antibiotikabruken med mer enn 10 prosent. Sykehuset Innlandet og Sørlandet Sykehus har økt antibiotikabruken de siste ti åra. Antibiotikabruken varierer betydelig fra sykehus til sykehus.

Oppsummert

Økt bruk

1 Antibiotikabruken ved norske sykehus økte noe fra 2015 til 2016, viser rapport fra Norm-Vet. Målet er å redusere bruken med 30 prosent.

Varierer

2 Antibiotikabruken varierer betydelig fra sykehus til sykehus. Enkelte sykehus har redusert bruken betydelig.

Gode erfaringer med program

3 Universitetssykehuset i Tromsø er blant sykehusene som bruker minst antibiotika. Det skyldes blant annet sykehusets antibiotikastyringsprogram.

Annonse

Universitetssykehuset i Tromsø er blant de sykehusene som har lavest forbruk av bredspektret antibiotika. Smittevernlege ved sykehuset og medforfatter av Norm-Vet-rapporten, Gunnar Skov Simonsen, har her i avisa gitt antibiotikastyringsprogrammet ved sykehuset deler av æren for den lave antiobiotikabruken.

Når det viser seg at antibiotikastyringsprogram gir resultater, blir det viktig å få slike program på plass ved alle sykehusene. Om nødvendig, bør sykehusene få ytterligere støtte til å etablere dem.

Samtidig finnes det knapt noen «hurtigkur» mot antibiotikabruk. Mange forhold spiller selvsagt inn, ikke minst at vi reiser mer. Den høge reiseaktiviteten og matimport fra andre land, øker risikoen for spredning av resistente bakterier. Resistente bakterier er en internasjonal utfordring.

Uansett må vi gjøre hva vi kan her til lands for å redusere antibiotikabruken og bekjempe antiresistente bakterier. I husdyrholdet, og ikke minst ved sykehusene.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet