Det er bonden som sammen med rådgiveren skaper verdiene i et gjensidig samspill. Kunnskapsutvikling foregår i disse møtene. NLR Innlandet er organisert slik at bondens behov, fanges opp av styret, som sørger for gode prioriteringer til det beste for bonden i Innlandet.

Les også: Landbruksrådgiverne må samle seg for å få penger

Vårt styre har medlemmer som kommer fra Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen, samt fra områdene på begge sider av Mjøsa. De kjenner regionens landbruk, forskjellige produksjoner, de lokale variasjoner og våre samarbeidspartnere. De har kunnskap og innsikt nok til å utvikle de tjenester innlandsbonden ønsker seg.

Partene i jordbruksforhandlingene 2022, fremmet et forslag om å fusjonere de ti regionale rådgivings virksomhetene og vårt felles servicekontor, til et nasjonalt selskap, med forretningsadresse Ås.

Partenes begrunnelse er at vi må bli mer samordnet, helhetlige og effektive, i vår tilskuddsforvaltning for å få tilskudd i framtida. Men dette løser vi innenfor dagens eierstruktur og organisering. Og statstilskuddet anbefaler Landbruksdirektoratet selv i sin rapport (nummer 9/22) at utbetales direkte til de elleve selvstendige virksomhetene.

Les også: Bonden, rådgiveren og NLR

Det er viktig at alle parter er klar over at forslaget om fusjon bare er et forslag. Dette bekreftes av landbruksministeren i hennes svar på spørsmål i Stortingets spørretime 24. januar: Verken staten eller jordbruksavtalepartene har krevd eller kan kreve at NLRs ulike juridiske enheter skal fusjonere, eller at det skal gjøres andre organisatoriske grep.

Styret er valgt av årsmøtet, og har som et av sine viktigste ansvarsoppgaver å sørge for fortsatt drift av selskapet i framtida. Sammen med andre regioner utarbeider vi en plan for å imøtekomme kravene i jordbruksavtalen innenfor dagens regionmodell, kalt Alpha-planen, som publiseres i disse dager.

Les også: Omorganiseringsbråk i Norsk Landbruksrådgiving: – Kan ikke gamble med 100 millioner av bondens kroner

NLR er en svært viktig kunnskapsorganisasjon. Vi får statsstøtte for å opprettholde og utvikle kunnskap. Kompetansen flyter fritt mellom NLR virksomhetene, det er nedfelt i en formell samarbeidsavtale. I tillegg kan alle bønder velge sin rådgiver fritt fra alle NLR virksomhetene over hele landet, slik at spisskompetansen i NLR alltid er tilgjengelig for alle.