Det er bebudet at Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i august skal beslutte hvor Landbruksdirektoratet skal legges, siden det skal flyttes ut av Oslo.

Et viktig poeng med å flytte statlige arbeidsplasser ut av hovedstaden må være å styrke ulike distrikter eller områder ellers i landet, samtidig som en reduserer sentraliseringstrykket i mer sentrale strøk.

Videre bør det være et poeng at en søker å relokalisere statlige arbeidsplasser til områder som klart har fortrinn for å bli valgt. I utvelgelsesprosessen bør det også skjeles til hvorvidt enkelte aktuelle områder fra før har fått plassert viktige statlige institusjoner og arbeidsplasser, og ikke minst til hvordan arbeidsmarkedet generelt er i de aktuelle regioner.

Akseptabel dagpendlingsavstand for nåværende ansatte bør også vektlegges, da det antagelig ikke er like enkelt eller praktisk for alle ansatte verken å flytte eller å finne ny jobb. Dessuten kan det være en fordel for institusjonens kontinuitet om deler av staben forblir i sine stillinger.

I kampen om å få seg tillagt Landbruksdirektoratet er det flere gode kandidater, i Trøndelag, i Rogaland og i Mjøsområdet. Både Trøndelag og Rogaland har fra før fått sine direktorater, med Oljedirektoretat i Stavanger og Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim.

Så langt er ikke noe direktorat plassert i Mjøsområdet. Dette taler sterkt for at Toten eller Hamar-regionen bør favoriseres i denne omgang. Hedmark og Oppland er dessuten de eneste fylker i Norge uten kyst og de muligheter som ligger i det.

Østsiden av Mjøsa måtte for noen år siden avgi statlig landbruksforskning som ble samlokalisert til Apelsvoll på Toten, som avdeling under NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Dette til tross for et intensivt jord- og hagebruksmiljø på Hedemarken. Dette tilsier at det nå er Hamar-regionens tur til å bli favorisert. Regionen har et meget aktivt jordbruksmiljø med næringsmiddelbedrifter og en bioklynge med mange internasjonalt anerkjente avlsbedrifter helt i verdensklasse, slik som Geno, Norsvin m.fl. Hedmark er også Norges største skogfylke, og har også litt reindrift. Landbruksbasert reiseliv er en næring i vekst i både Oppland og Hedmark.

Det kan derfor anføres mange gode argumenter for at Hedmark og Hamar-regionen bør bli valget for ny lokalisering av Landbruksdirektoratet. Store deler av Hedmark/Oppland og Oslo/Akershus har dessuten akseptabel dagpendlingsavstand til Hamar. I dette området finnes det mye og allsidig kompetanse innen de områder Landbruksdirektoratet er satt til å forvalte. Så landbruks- og matminister Jon Georg Dale bør derfor legge Landbruksdirektoratet til Hamar!