Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Jordbruksmeldingen er en hån mot bonden og miljøet

For å få et landbruk i hele Norge som benytter Norges naturlige ressurser må vi endre landbrukspolitikken i stikk motsatt retning av det regjeringen foreslår i jordbruksmeldingen, skriver økobonde og MdG-politiker Harald Moskvil.

Jordbruksmeldinga er en hån, mener bloggforfatteren. Jon Georg Dale la fram meldinga før jul i fjor. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Nå har regjeringen lagt fram en jordbruksmelding som i fine ordelag skryter av hvor godt det går i landbruket og hvor mye de vil satse på landbruket. Når man ser hvilke tiltak som foreslås, blir landbruksmeldingen en hån mot bonden og miljøet. De fleste tiltakene medfører svekking av bondens stilling og økonomi og gir et landbruk som er enda mindre i pakt med naturen.

Hovedmottoet er et mer kostnadseffektivt landbruk. Les, et landbruk med større enheter for å få billigere mat.

Dette er ikke framtidsretta hverken for bonden, miljøet eller forbrukeren.

- forbrukeren ønsker ikke først og fremst billigere mat, forbrukeren vil ha økologisk, tryggere og mer lokal mat. Lavere avregningspris er heller ingen garanti for at forbrukeren får billigere mat.

- bonden kan ikke bli stadig mer kostnadseffektiv uten at dette går ut over hans/hennes livskvalitet.

- Miljøet tåler ikke høyere tetthet av husdyr og mer kjøring av fôr og gjødsel.

Vi må ta et valg, vil vi ha et landbruk med stadige større enheter med høyere gjeld, større risiko, dårligere dyrevelferd og dårligere bærekraft. Eller vil vi ha ett landbruk i pakt med naturen som gir både bonden og naturen pusterom. Dette valget tas i Stortinget nå.

For å få et landbruk i hele Norge som benytter Norges naturlige ressurser må vi endre landbrukspolitikken i stikk motsatt retning av det regjeringen foreslår i landbruksmeldingen.

Istedenfor å fjerne markedsordninger, slå sammen melkekvotesoner og øke kvoter må vi styrke de gode ordningene vi har i Norge og legge til rette for mindre enheter som utnytter sine naturlige forutsetninger til beste for hele samfunnet. Det må bli lønnsomt å drive landbruk i hele Norge. Dette gjelder hele landbruket fra korn- og grønnsakproduksjon til husdyrhold.

For å få til dette er det flere forslag i jordbrukssmeldingen som må stoppes.

Annonse

- Markedsordningene må beholdes, dette er garantien for å kunne få lik pris i hele landet

- Antall soner for melkekvoter må opprettholdes, en reduksjon til 10 kvoter vil gjøre det umulig å kjøpe kvote i visse distrikt. Resultatet av dette blir sentralisering og for høy dyretetthet.

- Avløser- og pensjonsordninger må beholdes for å sikre generasjonsskifte og livskvalitet for unge bønder. Overføring til husdyrtilskudd gir ikke samme trygghet.

- Øko-mål må opprettholdes. Økologisk kortreist mat har økende etterspørsel.

- Tilskudd til innmarksbeite må beholdes. Det er bra å innføre økt tilskudd til utmarksbeite, men denne økningen har ingen effekt hvis man finansierer den ved å ta fra samme bonde.

Opprettholdelse av øko-målet er meget viktig. Det økologiske landbruket er en spydspiss som går foran og viser vei for det konvensjonelle landbruket. Uten en satsning på økologisk landbruk mister det konvensjonelle landbruket en nødvendig korreksjon. Til sammenligning styrker Sverige sin satsning på økologisk og setter ett mål på 30 % innen 2030. Økologisk landbruk er framtidsrettet, forbrukerne etterspør stadig mer økologiske varer og har økt fokus på hvordan maten blir til. Hvis norsk landbruk ikke satser på øko vil resultatet bli økt import.

La oss skape et Norsk landbruk som er vesentlig mer bærekraftig enn industrilandbruket i EU. Et landbruk basert på norske ressurser, ikke importert kraftfor. Med redusert bruk av medisin, plantevern og kunstgjødsel. Et landbruk som utnytter hele grasarealet, både innmarks- og utmarksbeite til å produsere gras-basert kjøtt til beste for miljøet og forbruker. Et landbruk hvor det er så lønnsomt å produsere korn og grønnsaker på den beste jorda at ingen bønder vil bruke jorda til noe annet eller selge jorda til nedbygging.

Dette landbruket er det fullt mulig å skape hvis vi bruker de virkemidlene vi har og slutter å bruke industrilandbruket som mal.

Neste artikkel

Lokker med ny økostrategi for å øke produksjonen