Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Krever at landbruksministeren rydder opp i MRSA-erstatning

Stortinget har vedtatt at «det er urimelig at bønder skal bli økonomisk skadelidende» ved MRSA-utbrudd. Likevel risikerer bønder milliontap og konkurs.

Stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det ikke er riktig at bønder skal betale millioner etter å ha fått LA-MRSA-smitte i grisehuset. Foto: Siri Juell Rasmussen
Stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det ikke er riktig at bønder skal betale millioner etter å ha fått LA-MRSA-smitte i grisehuset. Foto: Siri Juell Rasmussen

– Her må det være noe feil, praksisen er ikke i tråd med det Stortinget har vedtatt, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV), når han kommenterer bøndenes utgifter i forbindelse med sanering av MRSA.

I 2019 ble det påvist den antibiotikaresistente bakterien LA-MRSA hos ni bønder i Norge. Bøndene blir pålagt å sende dyrene til slakt og deretter sanere grisehuset, som en del av folkehelsearbeidet mot antibiotikaresistens.

Nationen har tidligere snakket med flere bønder som må betale fra flere hundre tusen og opp til 3,5 millioner kroner for nytt utstyr og innredning til grisehuset etter saneringen. Enkelte bønder risikerer å gå konkurs.

Fakta

LA-MRSA

MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika.

I svinebesetninger kan LA-MRSA, dyreassosiert MRSA, påvises på hud, i slimhinner og i miljøet i grisehuset.

Mattilsynet samler inn prøver fra svinebesetninger. Veterinærinstituttet analyserer prøvene. Ved positive prøver må dyrene slaktes og grisehuset saneres, bakteriene må fjernes.

Flere bønder har selv betalt, eller forventer å betale, store summer etter å ha fått LA-MRSA i grisehuset.

Bakterien kan smitte fra griser til mennesker, men gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. MRSA kan få alvorlige konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse.

Kilde: Veterinærinstituttet/NTB/Nationen

I 2015 vedtok Stortinget å utarbeide en handlingsplan mot antibiotikaresistens i mat og dyr etter et representantforslag fra Geir Pollestad (Sp) og Liv Signe Navarsete (Sp). I 2017 ble det vedtatt retningslinjer knyttet til MRSA i jordbruksmeldingen i 2017.

Pollestad var inntil nylig ikke klar over hvor mye det koster bøndene å bli kvitt MRSA-smitte i grisehusene. Han mener det er i strid med stortingspolitikken.

– Det er overraskende at de får et så stort tap, sier Pollestad.

Hvis det blir påvist LA-MRSA i grisehus eller på grisene, må dyrene slaktes og grisehuset saneres slik at bakteriene forsvinner. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Hvis det blir påvist LA-MRSA i grisehus eller på grisene, må dyrene slaktes og grisehuset saneres slik at bakteriene forsvinner. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Mener politikken er tydelig

Under arbeidet med den siste jordbruksmeldingen, som ble lagt fram i 2017, kom næringskomiteen med en innstilling som ble vedtatt i Stortinget. Den sier blant annet:

«Komiteen mener det er urimelig at bønder skal bli økonomisk skadelidende ved sanering knyttet til uforskyldte utbrudd av MRSA. Komiteen mener derfor det er viktig at kompensasjons- og erstatningssatsene ligger på et nivå som sikrer bøndene økonomisk, samt at ordningene er så effektive som mulig og ikke gir urimelige avkortinger.»

– Næringskomiteen er i sin innstilling klar på at erstatningene skal være på et nivå som gjør at bonden ikke taper økonomisk. Vi må finne en balanse, slik at avkortingen blir fornuftig. Oppslag i Nationen tyder på at vi ikke er der i dag, sier Pollestad.

Geir Pollestad (Sp) har vært involvert i utarbeidelsen av politikken knyttet til antibiotikaresistens. Han er overrasket over hvor hardt bøndene rammes. Foto: Mariann Tvete
Geir Pollestad (Sp) har vært involvert i utarbeidelsen av politikken knyttet til antibiotikaresistens. Han er overrasket over hvor hardt bøndene rammes. Foto: Mariann Tvete

Her er det definitivt behov for å se nærmere på ordningen. Det er landbruksministeren som har ansvar for at praksisen er i tråd med Stortingets uttrykte vilje.

Geir Pollestad (Sp), stortingspolitiker

Han var en del av næringskomiteen som la fram innstillingen til jordbruksmeldingen da den ble vedtatt, og sitter også i komiteen i dag. Pollestad mener at landbruksministeren må sørge for en praksis som gjenspeiler Stortingets vilje, hva stortingsrepresentantene har vedtatt.

– Det var en samlet komité som gikk inn for den økonomiske delen av innstillingen. Det gjør det enda mer spesielt at praksisen med erstatningen er slik den er i dag.

Mener Bollestad må på banen

Annonse

Fylkesmannen har ansvaret for utbetaling av kompensasjon til bøndene etter et MRSA-utbrudd. En rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland har tidligere uttalt at politikken må endres for at kompensasjonen til bøndene skal bli bedre. Fylkesmannen forholder seg til forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon, og et rundskriv til forskriften.

Pollestad er uenig i at politikken må endres.

– Det som må skje er at regjeringen følger opp den politikken Stortinget har vedtatt.

Formuleringen i innstillingen til jordbruksmeldingen om at «satsene ligger på et nivå som sikrer bøndene økonomisk, samt at ordningene er så effektive som mulig og ikke gir urimelige avkortinger», skal styre praksisen av utbetalingen av erstatningen til bøndene.

– Vi skal fortsatt forholde oss til behandlingen av jordbruksmeldingen i 2017, understreker Sp-politikeren.

Han mener det er på tide at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) tar tak i saken og ser nærmere på erstatningspraksisen slik den fungerer i dag.

– Her er det definitivt behov for å se nærmere på ordningen. Det er landbruksministeren som har ansvar for at praksisen er i tråd med Stortingets uttrykte vilje, sier Pollestad.

Bøndene skal ikke være skadelidende

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er i likhet med Pollestad medlem av næringskomiteen i dag og var det også da innstillingen til jordbruksmeldingen ble vedtatt.

– Vi ønsker at bøndene ikke havner i en urimelig økonomisk situasjon. Bøndene er med og forebygger smitte, og dette bidrar positivt til folkehelsa generelt, sier Fylkesnes.

Norge er det eneste landet i verden som forsøker å holde grisebesetninger fri for LA-MRSA, og strategien anses som vellykket med tanke på folkehelsa.

Fylkesnes mener nøkkelen til at dette arbeidet fortsatt skal lykkes, er at bøndene ikke blir økonomisk skadelidende.

– Det var en felles forståelse for dette i komiteen, sier Fylkesnes.

Han er redd for at bøndene vil være mer skeptiske til å delta aktivt i arbeidet mot å forhindre at antibiotikaresistente bakterier i grisehusene, hvis de blir økonomisk skadelidende.

– Det kan få uheldige konsekvenser langt ut over enkeltbruk. Folkehelsesituasjonen og arbeidet med MRSA henger sammen, sier SV-politikeren.

Også han mener at Bollestad må ta tak i saken.

– Landbruksministeren må sørge for at det Stortinget stemmer over, blir utført i praksis.

Jobber med problemstillingen

Landbruksministeren har fått spørsmål fra Nationen om hvordan hun ser på situasjonene for dem som er hardt rammet økonomisk etter MRSA-sanering. I tillegg ble hun bedt om å svare på om hun mener at dagens praksis forholder seg til Stortingets vedtak. Hun er konfrontert med at stortingspolitikere mener at regjeringen ikke følger opp stortingsvedtak.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) kommenterer saken ved å fortelle at departementet jobber med saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) kommenterer saken ved å fortelle at departementet jobber med saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Til dette svarer Bollestad:

Landbruks- og matdepartementet har mottatt henvendelsen fra Bondelaget, og hadde et møte med Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om denne saken den 6. februar. Departementet ba i møtet Landbruksdirektoratet og Mattilsynet om i fellesskap se nærmere på den problemstillingen som Bondelaget reiser i sitt brev. Det vil bli et nytt møte i departementet når de er ferdige med sin gjennomgang. Det er også planlagt et møte med Bondelaget om saken. Svar på de konkrete spørsmålene må vi komme tilbake til etter dette.

Neste artikkel

MRSA-rammede bønder må fortsatt vente på erstatningsordning