Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Anbefaler å felle et helt ulverevir under jakta

Sekretariatet for rovviltnemndene i region 4 og 5 anbefaler rovviltnemndene å votere for en kvote på inntil åtte ulver innenfor ulvesona, og dermed ta ut et helt revir under vinterens ulvejakt.

På fellesmøtet for rovviltnemdene i region 4 og 5 i slutten av august skal de vedta kvote for lisensjakta av ulv i 2020. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix
På fellesmøtet for rovviltnemdene i region 4 og 5 i slutten av august skal de vedta kvote for lisensjakta av ulv i 2020. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Hensikten med forslaget er å ta ut alle ulvene i Letjennareviret i Hedmark. Det kommer fram i sakspapirene til fellesmøtet de to rovviltnemndene skal ha den 20. august.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 er for fylkene Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo.

Sekretariatene for de nevnte rovviltnemndene mener at vilkårene for lisensfelling av ulv er oppfylt for Letjennareviret.

Ifølge naturmangfoldloven kan felling skje hvis det handler om å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Eller hvis det handler om å ivareta allmenne helse- og sikkerhetssyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

I sakspapirene argumenters det blant annet for at det er stor innavl i den skandinaviske ulvestammen.

"Etter en samlet vurdering av siste tilgjengelige kunnskap om bestandens status og utvikling, er sekretariatene kommet til at det kan tas ut inntil ett revir gjennom lisensfelling (familiegrupper eller revirhevdende par) innenfor ulvesona. Med et slikt uttak kan det etter sekretariatenes oppfatning fortsatt sannsynliggjøres at det nasjonale bestandsmålet nås i 2020", står det.

Med et slikt uttak kan det etter sekretariatenes oppfatning fortsatt sannsynliggjøres at det nasjonale bestandsmålet nås i 2020.

Rovviltnemnda i region 4 og 5

Har holdt til i området over lengre tid

"Sekretariatene forutsetter at det ikke tas ut revir med genetisk verdifulle individer."

Annonse

Bakgrunnen for at det er nettopp Letjennareviret som skal tas ut er at dette reviret har vært etablert i samme område over lengre tid.

"Det drives et aktivt beitebruk i området som omfattes av Letjennareviret. Det holdes både sau og storfe på innmarksbeite, i tillegg går også noe storfe fritt på utmarksbeite. Frem til 2007 var det til dels omfattende skader på sau som ble sluppet på utmarksbeite i området", skriver de.

12 dyr utenfor ulvesona

Sekretariatet anbefaler også at det fattes vedtak om en kvote på inntil 12 dyr utenfor ulvesona for lisensjakt vinteren 2019–2020.

I forslaget anbefaler de at det fattes vedtak om felling i Hedmark og Akershus utenfor ulvesona, men at enkelte områder i Hedmark skal være unntatt lisensjakta for å hindre at det blir felt ulv fra Deisjøreviret.

4–6 ynglinger

Den nasjonale målsettinga for ulv ligger på fire til seks ulveynglinger årlig, av de skal tre ha revir som er helnorske.

I år er det registrert total åtte ynglinger i Norge, hvorav fem har vært i helnorske revirer. Totalt var det en nedgang i antallet ulver i Skandinavia fra vinteren 2017–2018 til vinteren 2018–2019.

Rovviltnemndene for region 4 og 5 skal fatte vedtak 20. august.

Neste artikkel

Utvidet fellingstillatelse på ulv i Kristiansand