Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riksrevisjonen gransker rovdyrforvaltningen

«Den todelte målsettinga» er en grunnpilar i rovviltforvaltningen. I juni skal Riksrevisjonen uttale seg om hvorvidt målet blir oppfylt.

Riksrevisor Per-Kristian Foss skal lede arbeidet med å evaluere rovviltforvaltingen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Riksrevisor Per-Kristian Foss skal lede arbeidet med å evaluere rovviltforvaltingen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Riksrevisjonen undersøker om myndighetene legger opp til å nå det todelte målet om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring», heter det i en melding som er lagt ut på Riksrevisjonens hjemmeside.

Det var Dagbladet som først omtalte saken tirsdag. Rapporten om måloppnåelsen i den todelte målsettinga skal foreligge 18. juni.

Diskusjonen om hvorvidt det todelte målet blir oppfylt har nådd nye høyder i løpet av fjoråret. Blant annet har mer enn 200 av landets ordførere skrevet under på opprop som på ulike måter argumenterer for at den todelte målsettinga ikke blir oppfylt.

Forrige uke, i forbindelse med rovdyr-fakkeltoget i Oslo, uttalte leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes følgende til Nationen.

– Den todelte forvaltninga er i ferd med å slå sprekker over hele landet fordi regjeringen ikke følger opp Stortingets bestemmelser, det er det som er situasjonen fra Finnmark i nord og langt sørover. Derfor er det betydelig uro, sier Bartnes.

I tillegg til den todelte målsettingen, som beskrives i detalj i Stortingets rovviltforlik fra 2011, legger naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen rammene for forvaltningen av de fire store rovdyra i Norge.

Et sentralt virkemiddel for å oppnå den todelte målsetninga er sonepolitikken, som går ut på å dele det norske landarealet inn i beiteprioriterte og rovviltprioriterte områder.

Den siste måneden har Nationen blant annet omtalt hvordan beitenæring i utmarka er så godt som forsvunnet fra ulvesonen på Østlandet, mens tapene av sau til rovdyr i beiterioriterte områder har økt.

Rundt halvparten av Norges landareal er rovviltprioriterte områder, i den forstand at de er satt av til å være yngleområder for gaupe, bjørn, jerv eller ulv. I mange tilfeller overlapper områdene som er satt av til yngling for de forskjellige artene.

«Målet er å vurdere om Klima- og miljødepartementet gjennom rovviltforvaltningen, og i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, legger til rette for å oppnå Stortingets todelte mål om bærekraftige rovviltbestander og en livskraftig beitenæring», heter det videre i meldingen fra Riksrevisjonen.

Gunnar Gundersen, leder i bonde-, skog- og jaktorganisasjonen Naturbruksalliansen, har store forventninger til undersøkelsen og sier til Dagbladet at han lenge har etterlyst Riksrevisjonens blikk på rovviltforvaltningen.

– Nå håper jeg Riksrevisjonen gjør en grundig jobb. De senere åra har vi sett en dreining i rovviltforvaltningen som i stadig større grad går i favør av de store rovdyra, på bekostning av hensynet til enkeltmennesker, næringsdrivende og bygdesamfunn, sier Gundersen til avisa.

Leder Siri Martinsen i dyrevernorganisasjonen NOAH er på sin side skeptisk.

– Riksrevisjonen har ofte et snevert nasjonalt fokus. Jeg forutsetter at de ser på helheten her, for dette handler også om lover og internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, sier Martinsen til Dagbladet.

Neste artikkel

Bondelaget er glad for ulvesak til Høyesterett