Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oppland: "Rovviltforliket må følge opp og beitenæringen og lokalbefolkningen må tas på alvor."

Brev til Statsministeren fra ordførerne i Oppland.

Rovviltforliket må følge opp slik det er vedtatt, og beitenæringen og lokalbefolkningen må tas på alvor

"Opplandskommunene ber Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen, og sørge for at Stortingets rovviltforlik følges opp slik det er vedtatt.

Nok en beitesesong med stort trykk på beitenæringa i flere av landets fylker, viser nok en gang at det er påkrevd med en fullstendig gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis. En slik fullstendig gjennomgang må – etter vårt syn – omfatte følgende:

Rovviltforlikets todelte målsetting

Beiteprioriterte områder

Bestandsmål

Kalvingsområder for tamrein

Stadig flere beitebrukere gir uttrykk for at de opplever den rådende situasjonen som en langsom, men sikker avvikling av muligheten til å bruke den fantastiske ressursen beitenæringa er fullstendig avhengig av.

Følgende er sagt i så mange sammenhenger, men like aktuelt for det: Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovviltforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Til tross for tydelige spor og observasjoner i områder som er prioriterte beiteområder, har også vi opplevd avslag på søknader om felling. Dette er i strid med den todelte målsettingen for rovviltpolitikken som er vedtatt i Stortinget.

Soneinndelingen er et bærende prinsipp i rovviltforliket, og den nasjonale rovviltpolitikken. I prioriterte beiteområder skal beitedyr prioriteres foran rovvilt. Nå må landets nasjonale politiske ledelse sørge for at Miljødirektoratet og Fylkesmannen er tydeligere i soneforvaltningen, og aktive for å unngå rovvilt i de prioriterte beiteområdene. Dette innebærer at terskelen for å gi skadefelling i prioriterte beiteområder skal være svært lav.

Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skade. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives.

Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

En forsvarlig rovviltpolitikk tilsier at bjørn som beveger seg inn på et beiteprioritert område tas ut før skade oppstår. Forvaltningen har ansvaret for bjørnen også når den kommer utenfor forvaltningsområdet, og dette ansvaret håndheves!

Avslutningsvis, i lys av de siste dagers diskusjoner om eventuell utvidelse av yngleområdet for bjørn i Midt-Norge vil vi presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

Annonse

Opplandskommunene nedenfor oppfordrer Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende rovviltutfordringen, og sørge for at Stortingets vedtatte rovviltforlik følges opp på kort sikt, men også med sikte på neste års beitesesong!"

Les flere brev fra rovvilt-oppropet her:

Hans Oddvar Høistad, ordfører i Gausdal kommune

Vidar Eltun, ordfører i Vang kommune

Arne Fossmo, ordfører i Ringebu kommune

Ola Tore Dokken, ordfører i Nordre Land kommune

Inger Torun Klosbøle, ordfører i Nord-Aurdal

Elias Sperstad, ordfører i Skjåk kommune

Kåre Helland, ordfører i Sør-Aurdal

Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre kommune

Dag Erik Pryhn, ordfører i Sel kommune

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune

Guri Bråthen, ordfører Østre Toten kommune

Bjørn Iddeberg, ordfører i Gjøvik kommune

Brit Kramprud Lundgård, ordfører i Øyer kommune

Neste artikkel

Nord-Østerdalen prøver å avverge ny ulvesommer – har fått grønt lys til skadefelling av ulv