Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura venter bedre balanse i kjøttmarkedet

Det har vært for mye av alt når det gjelder norskprodusert kjøtt, men i en ny prognose ser markedsregulator Nortura tendenser til bedring.

Overproduksjonen av kjøtt ventes å bli mindre ille fram mot 2021. Foto: Siri Juell Rasmussen
Overproduksjonen av kjøtt ventes å bli mindre ille fram mot 2021. Foto: Siri Juell Rasmussen

Nortura Totalmarked, som er markedsregulator for kjøtt og egg, la onsdag fram en ny prognose fram til og med 2020.

Den første prognosen for hele 2020 viser:

• For storfe er det i praksis markedsbalanse.

• For gris ventes det et lite underskudd for året isolert sett, men bortfall av eksportmulighet tilsier at det ikke er grunnlag for å øke produksjonen.

• For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med mye sau i markedet.

• For egg viser prognosen et betydelig og økende overskudd og at det ikke er rom for nyetableringer.

Ikke rom for flere ammekyr

Nortura venter et underskudd av storfekjøtt for 2019 på om lag 4 900 tonn etter at importkvotene er tatt inn. For 2020 viser prognosen et underskudd på 2 700 tonn.

– Prognosen viser at vi i praksis har markedsdekning for norsk storfe i 2020 med mindre salget øker. Det skal små endringer til før vi går fra underskudd til overskudd for storfe, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg.

Han sier at behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et lavere melkevolum.

– Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke å øke antall ammekyr nå, sier Skulberg.

Annonse

Ikke rom for mer bacon

For gris viser prognosen for 2019 et lite underskudd på 800 tonn året sett under ett. I tillegg er det nærmere 2 000 tonn gris på reguleringslager.

Prognosen for 2020 viser også en svak underdekning på 800 tonn. Dette inkluderer effekten av utkjøpsordningen tilsvarende 2 500 purker.

– Et prognosert underskudd på knappe 800 tonn i 2020 viser at det har vært helt nødvendig å kjøpe ut smågrisprodusenter, sier Skulberg.

– Den frivillige reduksjonen av produksjonen svinebøndene har gjort gjør at vi har et godt utgangspunkt ved utgangen av 2020 når vi mister reguleringseksporten. Tiden er ikke inne for å øke produksjonen av gris dersom vi skal kunne bedre økonomien fremover, sier han videre.

Balanse for sau og lam i år

Prognosen for sau og lam isolert for 2019 viser om lag markedsbalanse, selv om 2019 begynte med et reguleringslager for lam på 1 394 tonn og for sau på 1 643 tonn. Engrossalget for 2019 ventes å reduseres med 4,5 prosent for lam og 2 prosent for sau sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et underskudd av lam 600 tonn og overskudd av sau på vel 300 tonn. Reguleringslager kommer i tillegg. Salget er prognosert til å øke med 2,7 prosent for lam og reduseres med 7 prosent for sau.

– Etter flere år med vedvarende overskudd av sau viser prognosen for 2020 at vi fortsatt har utfordringer med overskudd av sau. Oppfordringen til sauebøndene om å redusere påsettet og beholde søyene lenger er svært viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Skulberg.

Ikke rom for flere verpehøns

Prognosen for 2019 viser et overskudd på 650 tonn, etter at førtidsslaktingen er gjennomført. Overproduksjonen blir håndtert både gjennom førtidsslakting og økt eksport av varmestabilt eggeplommepulver. Salget forventes å øke med 2 prosent i 2019 sammenliknet med 2018.

For 2020 viser prognosen et betydelig og økende overskudd av egg. Overskuddet er prognosert til om lag 2 000 tonn. Salget er i prognosen forutsatt økt med 1 prosent.

– Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020. Stort og økende overskudd har blitt løst med førtidsslakting og eksport av varmestabilt eggeplommepulver. Denne eksporten vil trolig opphøre etter 2020 når eksportstøtten forsvinner, sier Skulberg.

Neste artikkel

Selskaper kan importere 1600 tonn utenlandske egg neste år