Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Inspektør i Mattilsynet: – Pelsdyr i bur er i strid med dyrevelferdsloven

En veterinær og inspektør i Mattilsynet er svært kritisk til pelsdyrhold i et høringssvar som hun sendte på eget initiativ uten å informere ledelsen. – Uheldig, sier seksjonssjef i Mattilsynet.

«Hold av pelsdyr i bur er i strid med dyrevelferdsloven», skriver en ansatt i Mattilsynet i et høringssvar. Fotokollaj:

«Et liv i bur er uforenlig med god velferd» og «hold av pelsdyr i bur er i strid med dyrevelferdsloven» er noe av det veterinæren skriver i høringssvaret.

I lovforslaget som regjeringen har sendt ut på høring, tas det til orde for å forby pelsdyrhold umiddelbart, men med en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025 for dem som driver med oppdrett av pelsdyr i dag.

Engasjementet har vært stort, og innen høringsfristen hadde regjeringen fått inn 323 svar.

Ett av svarene som ble sendt inn var fra en inspektør og veterinær i Mattilsynets avdeling i Sør-Rogaland.

Svaret er signert med «Veterinær, Mattilsynet Avd. Sør-Rogaland». Nederst i svaret står det at «høringssvaret er avgitt på vegne av Elisabeth Moseidjord (veterinær).»

Moseidjord har tittelen førsteinspektør og skal ha jobbet med dyrevelferd i Mattilsynet i flere år.

I sitt høringssvar skriver Moseidjord blant annet at «hvis næringsinteressene presser hensynet til dyra ut, må man være ærlig og si det som det er: For dette dyreslaget har vi valgt å se bort fra dyrevelferden. Dyreholdet er lovlig, men dyrevelferden er dårlig. Et liv i bur er uforenlig med god velferd».

Det er vel heller ikke uten grunn at det sitter mennesker i Nord-Korea i bur som straff

Elisabeth Moseidjord, inspektør i Mattilsynet

– I strid med dyrevelferdsloven

Hun skriver videre:

«Mink kjenner smerte i samme grad som mennesker. Dersom eier finner og avliver eller isolerer dyr som har fått store sår, er mobbingen likevel et faktum. De har vært hensatt i hjelpeløs tilstand. Skadde dyr som ikke blir oppdaget av eier, blir bitt/spist på til de til slutt dør av skadene. Hold av pelsdyr i bur er derfor i strid med dyrevelferdsloven § 14 b.»

Paragraf 14 b sier at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

Våre ansatte fører tilsyn etter det til enhver tid gjeldende regelverket uten å legge holdninger til grunn.

Torunn Knævelsrud, seksjonsjef dyrevelferd i Mattilsynet

Hun setter også spørsmålstegn ved Norges Pelsdyralslags påstand om at pelsdyr er tamme.

«Hvis dette stemmer, hvorfor har personer som håndterer mink så veldig tykke hansker på? Og hvorfor håndteres rev med nakketang? Hvorfor er det slik at all mink som lever fritt i Norge stammer fra rømt oppdrettsmink som klarer seg så godt i naturen at den er et problem for andre arter?»

«Hunder er langt mer domestiserte enn mink og rev (...) De fleste forstår at en fuglehund som må sitte hele sitt liv i bur ikke vil ha det godt, selv om den slipper å lete etter mat. Det er vel heller ikke uten grunn at det sitter mennesker i Nord-Korea i bur som straff.»

Hun trekker også fram at det i Mattilsynets årsrapport for 2017 manglet fem anmeldelser av minkhold, og at årsaken til dette skal ha vært av «tekniske grunner».

«Norges Pelsdyralslag viser til Mattilsynets årsrapport for 2017 og fremhever at det i 2017 var færre avvik i pelsdyrgårdene enn i andre dyrehold. Det er imidlertid ikke mer enn 2 år siden at Mattilsynet anmeldte 5 minkholdere til politiet for alvorlig vanskjøtsel av dyr. Dette tallet er svært høyt i og med at det kun var 163 som drev med mink i Norge i 2015», skriver hun.

Hun mener også at norsk pelsdyrnæring er av liten samfunnsmessig betydning.

«Rundt 80% av salget går til Kina. Å selge pelskåper til rike kinesere er ikke et formål av stor samfunnsmessig betydning, det er unødvendig.»

– Kan ikke si noe

Mattilsynets seksjon for dyrevelferd tok kontakt med veterinæren etter at Nationen gjorde Mattilsynet oppmerksomme på saken.

Veterinæren ønsker ikke å snakke med Nationen om saken, men skriver følgende i en sms:

«Høringssvaret er ikke sendt inn på vegne av MT, det er sendt inn på vegne av meg! Dette står også skrevet i slutten av høringssvaret.»

Annonse

Hun ønsker ikke å kommentere hvorfor hun valgte å signere med at hun er ansatt i Mattilsynet, og hvorfor Mattilsynet ikke ble informert.

«Jeg kan ikke si noe utover det som står i høringssvaret», skriver hun.

– Uheldig

Leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, var ikke klar over at Moseidjord hadde sendt inn høringssvaret, og heller ikke at hun hadde signert med at hun er ansatt i Mattilsynet. Direktør for avdeling planter og dyr, Karen Johanne Baalsrud, var heller ikke kjent med dette.

– Alle står fritt til å mene og skrive det de vil i en slik høringsrunde. Enkeltansatte kan ikke levere høringssvar på vegne av Mattilsynet, og vedkommende har her gjort det på sine egne vegne. Men det er uheldig at hun har underskrevet som ansatt i Mattilsynet fordi det kan skape tvil om hvorvidt hennes enhet i Mattilsynet står bak svaret. Men vi vil gjerne ha synspunkter fra våre ansatte som et innspill internt så vi kan vurdere å bruke det i Mattilsynets høringssvar, sier Knævelsrud.

Tar dere avstand fra høringssvaret eller er de i tråd med det Mattilsynet mener og står for?

– Mattilsynets holdning til saker er den som fremkommer i våre høringssvar. Så vidt jeg vet, dreier det seg her om ett svar fra én enkeltansatt, sier hun.

Mattilsynets ansatte, og andre statsansatte, omfattes av den samme grunnleggende ytringsfriheten som enhver annen innbygger, sier Knævelsrud.

– Det gjelder også på felter som har direkte tilknytning til virksomheten man arbeider i. For å unngå at eventuelle egne uttalelser blir oppfattet som et uttrykk for virksomhetens standpunkter, må en ansatt som uttaler seg innenfor virksomhetens ansvarsområde, alltid understreke at uttalelsene står for egen regning, sier hun.

– Det må være greit at ulike synspunkter på dette blir ytret, og det er heller ikke noe nytt at noen av våre ansatte er mot pelsdyrhold, sier seksjonssjefen for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, Foto: Siri Juell Rasmussen

I Mattilsynets høringssvar, som er signert av Knævelsrud, er ordlyden en helt annen enn i svaret fra Moseidjord:

«Det er ingen formålsparagraf i lovutkastet som antyder at dyrevelferd er et bakenforliggende hensyn, selv om det kan se slik ut i høringsnotatet. Vi er derfor enig i at forbudet hører hjemme i en egen lov, og mener lovutkastet tydelig viser at det er det etiske aspektet ved å produsere pels fra dyr holdt i fangenskap som er bakgrunnen for forbudet.»

– Vi har i vårt svar lagt til grunn at det er bestemt at næringen skal nedlegges, og nøyd oss med å kommentere det lovtekniske og mulig effekt på dyrevelferden i pelsdyrhold frem mot at forbudet trer i kraft, sier Knævelsrud.

Det er heller ikke noe nytt at noen av våre ansatte er mot pelsdyrhold

Torunn Knævelsrud, seksjonsjef dyrevelferd i Mattilsynet

Holdninger vs. regler

– Hva tenker du om at en ansatt går så hardt ut mot pelsdyrnæringen i et høringssvar, og at hun signerer med at hun er ansatt i Mattilsynet, der du er seksjonssjef?

– Vedkommende har levert høringssvaret på sine egne vegne, så det har vi ingen kommentar til. Våre ansatte fører tilsyn etter det til enhver tid gjeldende regelverket uten å legge holdninger til grunn, sier Knævelsrud.

Tror du slike høringssvar fra deres ansatte kan ha noe å si for landbruksnæringenes holdninger til Mattilsynet?

– I en så stor organisasjon som Mattilsynet vil det alltid være forskjellige meninger om ulike problemstillinger. Vi tror og håper at landbruksnæringen lytter til det vi som organisasjon sier. Vi vet at det er ulike oppfatninger om pelsdyrhold i Mattilsynet. Det må være greit at ulike synspunkter på dette blir ytret, og det er heller ikke noe nytt at noen av våre ansatte er mot pelsdyrhold. Enkeltansatte kan ikke levere høringssvar på vegne av Mattilsynet, noe som heller ikke er tilfellet her, sier hun.

– Hva er årsaken til at dere ikke har oppgitt fem anmeldelser mot pelsdyrhold i årsrapporten for 2017?

– Disse sakene ble avsluttet i systemet uten at politianmeldelsene var registrert, og anmeldelsene ble derfor ikke synlige i rapporten. Denne feilen var selvfølgelig beklagelig, og vi endret i ettertid rutinene for dette, sier hun.

– Veterinæren sier til Nationen at hun ikke kan kommentere saken. Har dere, på noen måte, signalisert til henne at hun ikke burde, eller skal, uttale seg om denne saken?

– Nei.

Neste artikkel

Kverke er påvist på hestar i Akershus