Fritt fram for investorar å kjøpe jord og skog

Konsesjonsfri kjøp av naboeigedom gir sterke kapitalkrefter og utanlandske investorar fritt spelerom, ifølgje Bondelaget, som vil ha maksgrense.

Fritak: Konsesjonsfrie oppkjøp av naboeigedommar opnar for at investorar fritt kan kjøpe opp jord og skog, ifølgje Bondelaget. Alle foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Fritak: Konsesjonsfrie oppkjøp av naboeigedommar opnar for at investorar fritt kan kjøpe opp jord og skog, ifølgje Bondelaget. Alle foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Eigedomsreglar

Regjeringa legg fredag fram forslag til endringar i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven for landbrukseigedom. Blant forslaga er:

- Å heve arealgrensa for konsesjon, buplikt og odel frå 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.

- Tilstøytande eigedommar skal kunne kjøpe naboeigedommar konsesjonsfritt.

- Priskontrollen blir oppheva på reine skogeigedommar.

– Utan ei god innramming er forslaget totalt øydeleggande og det vil uthole heile konsesjonsloven. Fritids- og utbyggingsinteressene får sjansen til å kome i posisjon på ein heilt annan måte enn i dag. Kapitalkrefter her i landet vil stå først i rekka. Så vil investorar frå andre land følgje etter. Det vil vere naivt å tru at den utviklinga vi ser i naboland som Danmark og Sverige ikkje vil skje her, seier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag.

Kan vekse konsesjonsfritt

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger