Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder og legar blant dei mest tilfredse med jobben

Ni av ti sysselsette er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989.

Bønder, fiskarar og legar er blant dei som er mest nøgde med jobben, viser levekårsundersøkinga til SSB. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix / NPK
Bønder, fiskarar og legar er blant dei som er mest nøgde med jobben, viser levekårsundersøkinga til SSB. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix / NPK

Bønder, fiskarar og legar er blant dei som er mest nøgde med jobben. Samtidig opplever mange sysselsette fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblem, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB ).

Tal frå levekårsundersøkinga om arbeidsmiljø 2019 viser at dei eldste arbeidstakarane er mest nøgde: 92 prosent i alderen 45–66 år er tilfredse med jobben, mot høvesvis 85 og 86 prosent av sysselsette i alderen 18–24 og 25–44 år.

Bønder, fiskarar, kunsthandverkarar, leiarar og legar er mest tilfredse.

Minst tilfredse med jobben

Blant dei som er minst tilfredse med jobben, er reinhaldarar, sysselsette i sals- og kundesørvisyrke, og dessutan ufaglærte hjelpearbeidarar. Likevel oppgir dei aller fleste i desse yrka – om lag 80 prosent – at dei er nøgde med jobben sin.

– Jobbtilfredsheit ser ut til å henge tett saman med moglegheiter for å utnytte og vidareutvikle kompetanse. Yrkesgruppene der flest oppgir at dei har gode moglegheiter for å bruke utdanninga si og lære nye ting, er òg mest motiverte og engasjerte i arbeidet sitt. Dette er i all hovudsak dei same yrkesgruppene som trivst best med jobben, seier seniorrådgivar Mari Lande With i SSB.

Annonse

Sjølv om dei fleste trivst på jobb, er det mange som opplever ulike typar arbeidsmiljøproblem.

– Tunge løft og andre fysiske belastningar er utbreidde i yrke med høg jobbtilfredsheit, som fiskarar og bønder, men også i yrke der tilfredsheita er lågare, som blant sjukepleiarar og andre helseyrke, reinhaldarar og byggjearbeidarar. Dei som har fysisk tungt arbeid, er òg dei yrkesgruppene som har mest jobbrelatert sjukefråvær, seier ho.

Fysiske belastningar har samtidig vorte betydeleg mindre vanleg over tid.

Psykososiale arbeidsmiljøproblem

Lærarar, sjukepleiarar, politi og andre tryggingsyrke er særleg utsette for psykososiale arbeidsmiljøproblem, både i møte med pasientar, klientar og elevar, og i forholdet til kollegaer og leiarar.

Andre opplever i større grad at jobb går ut over privatlivet. Om lag 25 prosent av leiarar, bønder og sysselsette i medisinske yrke oppgir at krav på jobb forstyrrar heime- og familieliv, mot 15 prosent blant sysselsette sett under eitt.

Dette er samtidig nokon av yrkesgruppene som er mest tilfreds med jobben sin.

(©NPK)

Neste artikkel

Har fått midlertidig løsning på veterinærkrise i Steigen