Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ta skogindustrien på alvor

Skogvernet må veies opp mot konsekvensene det får for etablert grønn industri og muligheter for å etablere ny industri som en del av det grønne skiftet.

Vern av skog er et av mange viktige tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i skog. Foto: Mariann Tvete

I Nationen 3. juli går Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet hardt ut mot skognæringen og hevder at det konstrueres en sak om at vern truer lokal skogindustri i Nordland.

Han hevder at skogindustrien bruker bekymring for redusert råstofftilgang som et vikarierende argument mot vern. Det er vanskelig å skjønne helt hva det skal være et vikarierende argument for.

Det er den eldre skogen som er aktuell for hogst og det er den eldre skogen som ofte vil være aktuell for vern. Vern av skog vil redusere råstofftilgangen for lokal industri. I Nordland vil økt vern svekke råstofftilgangen til den eneste gjenlevende treforedlingsfabrikken i fylket.

Vern av skog er et av mange viktige tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet i skog. Stortinget har vedtatt et mål om å verne ti prosent av skogen. Stortinget har også presisert «at det er viktig at 10-prosentvernet gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for avvirkningen og skogbrukets bidrag til det grønne skiftet».

Dette er føringer som må legges til grunn for arbeidet med vern av skog også i områder hvor staten er største eier. Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må vi ta vare på eksisterende grønn industri. Når skogindustrien i Nordland roper varsku er det grunn til å ta dette på alvor.

Håpnes mener skogbruket i Norge må bli mer bærekraftig. Da er det viktig å minne om at begrepet bærekraft, først brukt i Brundtlandrapporten i 1987, definerer bærekraftig utvikling som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov». I skogbruket betyr det at man må balansere hensyn til økonomi, biologisk mangfold og klima.

Siden år 2000 har praktisk talt hele det norske skogbruket vært miljøsertifisert gjennom Norsk PEFC Skogstandard. Her stilles det en rekke miljøkrav til gjennomføring av hogst, skjøtsel av skogen og avsetting av arealer som er spesielt viktig for biologisk mangfold.

Annonse

Skogbrukets miljøarbeid er en viktig årsak til at artsmangfoldet i norske skoger er i positiv utvikling. Staten har, gjennom Landsskogtakseringen, systematisk målt tilstanden i den norske skogen siden 1919. Den viser at det blir mer av så å si alle viktige leveområder for truede og sjeldne arter i skog. Det blir flere gamle trær, store trær, døde trær og mer løvskog.

Håpnes hevder at det ligger betydelig mengde forskningsdata som understøtter at vern av skog er bedre for klima enn bærekraftig bruk.

For den boreale barskogen vi har i Norge er dette helt feil. Det beste klimatiltaket er uten tvil å la oljen bli liggende under jorda, men da trenger vi noe å erstatte den med. Skogen er en del av løsningen.

Begrenser vi mulighetene for å ta ut tømmer fra skogen, begrenser vi dermed også muligheten til å kunne redusere de fossile klimagassutslippene.

FNs klimapanel viser hvor viktig det er å hogge mer skog og plante mer skog fordi vi trenger trevirke til å erstatte fossile ressurser. Miljødirektoratet har også utredet om det er bruk eller vern av skog som er best for klima. Utredningen konkluderer med at et bærekraftig skogbruk er bedre for klimaet enn vern av skog, fordi skogen kan erstatte fossile ressurser.

Skog kan brukes til å lage mange produkter som i dag lages av olje. For eksempel biodrivstoff, bioplast og klær. Trevirke kan også erstatte materialer som gir store klimagassutslipp når de produseres, for eksempel stål og betong. Begrenser vi mulighetene for å ta ut tømmer fra skogen, begrenser vi dermed også muligheten til å kunne redusere de fossile klimagassutslippene.

Skogen i Norge ikke er et så stabilt karbonlager som Håpnes skal ha det til. Når trærne blir eldre blir de svakere. De får mindre motstandskraft mot sopp og insekter og blir mer utsatt for at vinden river dem over ende. Skogbranner, stormer og insektsutbrudd kan på et blunk forvandle en skog fra å være et karbonlager til å bli en utslippskilde. Og det uten at vi får brukt tømmeret til å erstatte fossile ressurser.

Selv om vern av skog ikke er et klimatiltak vil norske skogeiere fortsette å tilby områder for frivillig vern, som en del av avveiningen mellom økonomi, miljø og klima.

Når det nå kartlegges naturverdier i store områder med skog, er det avgjørende for tilliten til ordningen at skogeiere får en reel mulighet til å velge mellom varig vern og aktiv bruk av skogressursene. Det er også viktig at skogvernet veies opp mot konsekvensene det får for etablert grønn industri og muligheter for å etablere ny industri som en del av det grønne skiftet.

Neste artikkel

Helsetoppene med alkohol