Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen, Acer og EUs frie flyt

Norsk strøm vil øke i pris. Hvor mye diskuteres. Sannheten er at det vites ikke, bortsett fra at prisøkning med sikkerhet vil bli en realitet.

En tviler og en sikker: Mens Ap tviler i spørsmålet om norsk tilknytning til Acer, vil Erna Solbergs regjering knytte Norge til EUs energiunion. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
En tviler og en sikker: Mens Ap tviler i spørsmålet om norsk tilknytning til Acer, vil Erna Solbergs regjering knytte Norge til EUs energiunion. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

EU bygger på Romatraktaten fra 1957. Denne traktaten introduserte de fundamentale fire prinsippene om fri flyt over nasjonale grenser, for varer og kapital, som har skapt lite debatt, men også for tjenester og arbeidskraft som derimot har skapt mange problemer og en kritikkverdig utvikling i Europa.

EU er en overnasjonal myndighet/makt. En overnasjonal myndighet forankret i traktater og avtaler har regulering, det vil si rettsakter, som sin nødvendige styringsform. EU er nesten en ren reguleringsstat, som bare har små budsjettmidler til bruk for finansiell styring, da spesielt i landbruks- og regionalpolitikken. Budsjettmidlene tilsvarer bare noe mer enn et norsk statsbudsjett, med en befolkning på 500 millioner mennesker.

Vi har å gjøre med en institusjonell myndighet som iverksetter reguleringene og overvåker at det skjer på riktig måte (Europa-kommisjonen), og en domstol som rettslig avgjør tvister (Europa-domstolen). For EØS-landet Norge gjelder overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen. Dette er nødvendige mekanismer som at nasjonale politikk rettsliggjøres.

Det oppstår et alvorlig demokratisk, dobbelt underskudd for Norge fordi politiske standpunkt og lovgivning må avledes av EØS-avtalens bestemmelser og reguleringer. Reguleringene har på den ene siden sin forankring i udemokratiske EU og for det andre bestemmer EU norske politiske vedtak på en rekke samfunnsområder.

Norge er tilsluttet den overnasjonale Schengen-avtalen med fri flyt over nasjonale grenser av mennesker som vil være arbeidskraft, men også flyktninger og migranter med opphold i et medlemsland. Dette har skapt problemer. Den etnisk sammensatte migrasjonen skaper ikke bare rasisme, men også sosial dumping. Dette er utsatte grupper med liten sosial kapital, som utsettes for diskriminering og arbeidslivskriminalitet som sprer seg.

Nasjonale og multinasjonale konsern, monopolkapitalen, bruker og utbytter billig arbeidskraft fra fattige EU-land. Det skjer gjennom anbudsrunder hvor billig arbeidskraft gir gevinst og brukes av de mange innleiebyråene. Flyktningene og asylsøkerne er rettsløse inntil de får opphold. Det utnyttes av ordinære og kriminelle selskap som kan presse ned lønn og arbeidsforhold til det minimale.

Europakommisjonen la fram en melding om EUs energiunion i februar 2015. Et hovedbudskap i meldingen er at Europa trenger en helhetlig energipolitikk, med et velfungerende indre energimarked som det sentrale virkemiddelet. Formålet med energiunionen var å fremme energisikkerhet, bærekraft og konkurranseevne i EUs energisektor. Nå er neste runde med energiunionen i gang med krav om fri flyt av elektrisk strøm. Skal Norge med?

Rommet for nasjonal energipolitikk vil i praksis bli borte. Det skriver De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte – i den nye rapporten «EUs energiunion og norsk tilknytning til ACER?». Det inkluderer spørsmålet om Norge bør underlegge seg deres overnasjonale byrå for regulering av energimarkedene, ACER, og det via en saksbehandler i EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Norge er tenkt som et batteri for Europa ved skiftende priser og strømtilgang fra ulike kilder.

Annonse

For nå kommer kravet fra EU om at Norge gjennom EØS-avtalen må tilslutte seg til energiunionen, Acer. Igjen dreier det som fri flyt over nasjonale grenser, denne gangen gjelder det altså elektrisk strøm. For EU er det ønskelig at vår rene vannkraftenergi/elektriske strøm kan strømme fritt inn i EU-området ved eksport, og at deres karbonproduserte energi kan føres tilbake og erstatte elkraft. Norge er tenkt som et batteri for Europa ved skiftende priser og strømtilgang fra ulike kilder. For å oppnå dette må flere kraftkabler bygges, til Kontinentet og Storbritannia.

Norsk strøm vil øke i pris. Hvor mye diskuteres. Sannheten er at det vites ikke, bortsett fra at prisøkning med sikkerhet vil bli en realitet. Det vil ramme vanlige forbrukere, og meget alvorlig norsk elektrokjemisk industri. Tusenvis av norske industriarbeidsplasser står i fare når konkurransefortrinnet med lav strømpris forsvinner, hevdes det i rapporten. "Slett ikke", sier Aps saksordfører for saken i Stortinget, Espen Barth Eide, til ABC Nyheter. Han er naiv.

Statnetts årlige inntekter på eksisterende utenlandske kabler har minsket nettleia i Norge med 135 millioner i året. Disse pengene kan bli omdirigert av det overnasjonale EU til å bygge nye overføringskabler til EU-land. Det hjelper ikke å vise til at kraftverkene forblir i norsk eie hvis vi blir med i Acer.

Vår trippelblå regjering går inn for tilslutning til Acer, mens opposisjonen på Stortinget vil bruke reservasjonsretten vi har gjennom EØS-avtalen, samt bruke paragraf 115 i grunnloven med krav om tre firedels flertall ved suverenitetsavståelse. Det må legges til at Ap som normalt er tvilende i spørsmålene.

EU krever stadig mer overnasjonalitet. Virkningene for EØS-avtalen og Norge vet vi i dag mye om. Det trengs en stram politikk for å takle dette, og en befrielse fra at all politikk blir et spørsmål om krav fra avtaler og rettsregler. Ellers vil norske politikere stadig miste mer makt og innflytelse.

La oss begynne med å bruke reservasjonsretten overfor Acer.

Neste artikkel

Nadine (27) er fra Oslo og politiker for Senterpartiet: – Jeg har aldri følt meg fremmed eller annerledes