Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norsk reiseliv kan bli best i klassen

Norsk natur er under press. Derfor trengs et veikart for bærekraftig reiseliv.

Stor pågang: Norge har i sommer har stor tilstrømming av turister. Nå lanseres et veikart for bærekraftig reiseliv. Foto: Siri Juell Rasmussen
Stor pågang: Norge har i sommer har stor tilstrømming av turister. Nå lanseres et veikart for bærekraftig reiseliv. Foto: Siri Juell Rasmussen

Kronikken er skrevet av: Per-Arne Tuftin i Norsk Reiseliv, Line Endresen Normann i Virke Reiseliv, Nils Henrik Geitle i Historiske hoteller, Bernt Bucher- Johannessen i Hanen, Trond Amland i NCE Fjord, Clas Delp i Fellesforbundet, Audun Pettersen i Innovasjon Norge, Berit Kjøll i Den Norske Turistforening, Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet og Kristin Krohn Devold i NHO reiseliv.

I sommer har vi opplevd en rekordhøy tilstrømming av gjester til Norge. Fjell, fjorder, fosser og uberørt natur sammen med et levende kulturliv lokker stadig flere hit. Folk vil ha de unike opplevelsene Norge kan by på. Vår visjon er at Norge i 2030 skal ha befestet posisjonen som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser.

Veksten i reiselivet gir arbeidsplasser og optimisme i hele Norge. Reiselivsnæringen er en næring for fremtiden. Men det forutsetter at vi tar vare på de natur- og kulturverdiene vi har, og forvalter de på en god måte.

For norsk natur er under press. Naturinngrep knyttet til kraftutbygging og større veiprosjekter går noen steder på bekostning av den urørte naturen turistene kommer for å oppleve. Andre steder ser vi at stor tilstrømning av turister til naturbaserte reisemål skaper utfordringer, for eksempel ved Trolltunga og Lofoten.

Reiselivet har derfor gått sammen om å utarbeide et veikart for bærekraftig reiseliv, en strategi for hvordan vi sammen med myndighetene kan sikre at Norge kan by på gode bærekraftige opplevelser også i framtiden, både for nordmenn og tilreisende.

Som aktører innenfor reiselivet vil vi ta ansvar for en bærekraftig utvikling av reiselivet. Den naturen vi har i dag skal kunne nytes av framtidige generasjoner. Det er en felles jobb å sikre at den fremdeles er like spektakulær og levedyktig for de som ønsker å oppleve den i framtiden.

Et bærekraftig reiseliv handler om at vi skal klare å ta vare på norsk natur og kultur, bevare stoltheten i lokalsamfunnene, utvikle nye arbeidsplasser, og sikre en verdiskaping som gjør reiselivet økonomisk levedyktig.

Transport til og fra reisemålet skal være mest mulig klima- og miljøvennlig. Reiselivsnæringen skal i samspill med myndighetene bidra til lave klimagassutslipp, grønn verdiskapning og fremme lokale tradisjoner og matspesialiteter.

Aktive natur- og kulturopplevelser skal være basert på det tradisjonsrike friluftslivet, med opplevelser både til sjøs, langs kysten, i fjorder, i fjellet, til skogs og i byene.

Norge skal ikke være preget av trengsel og masseturisme, men muligheten for å nyte unike og eventyrlige opplevelser.

Veksten i reiselivet gir arbeidsplasser og optimisme i hele Norge.

Annonse

Reiselivet må selv ta et stort ansvar for å styrke utviklingen i bærekraftig retning, og mange er allerede godt i gang. Vi stiller høye krav til oss selv. Alle virksomheter må sette klima- og miljøtiltak på dagsorden og øke egen kompetanse på dette området. Reiselivsbedriftene må sørge for å innfri kriteriene for at virksomheten skal bli miljømerket eller miljøsertifisert. Utvikling av nye produkter og attraksjoner må ikke føre til inngrep som forringer natur- og kulturverdiene. Avfallshåndteringen skal baseres på forebygging, ombruk og materialgjenvinning. Matsvinn skal minimaliseres.

For å unngå trengsel og overbelastning må det utvikles tilbud for å spre trafikken til flere reisemål og andre sesonger. Det er også ønskelig å tiltrekke seg reisende som gir stor verdiskapning og lav miljøbelastning med nære opplevelser og mer miljøvennlige reiser, gjerne med lengre opphold.

Reiselivsoperatørene må etterspørre transportmidler med lave klimagassutslipp, produkter som er miljømerket eller miljøsertifisert, og overnattings- og spisesteder med lavt energiforbruk basert på fornybare energikilder.

Skal visjonen vår nås må også myndighetene på banen. I mars kom stortingsmeldingen om norsk reiseliv. Den inneholdt gode ambisjoner om at mer bærekraftig reiseliv, men få konkrete tiltak. I veikartet fra reiselivet peker vi ut hva regjeringen bør gjøre videre.

Det er positivt at Stortinget i år har bidratt til håndteringen av reisemål med ekstra stor tilstrømning gjennom ordningen med «nasjonale turstier». Denne satsingen må styrkes de neste årene for å ta hand om de akutte utfordringene på de mest utsatte stedene.

Det er også viktig at større sammenhengende naturområder med urørt preg tas vare på. Reiselivsnæringens interesser må legges stor vekt på i utbyggingssaker som medfører betydelige naturinngrep. Regjeringen må følge opp vedtaket i Stortinget om å utarbeide en strategi for å ivareta de natur- og kulturverdiene som reiselivet er helt avhengige av. Der må verdien av intakt natur blant annet for reiselivet vurderes opp mot verdien av ulike større inngrep.

Kollektivtilbudet må styrkes, og det må utvikles insentiver som belønner bruk av transportmidler med lavest mulig energiforbruk og klimagassutslipp. Det må iverksettes ytterligere tiltak for å redusere luft- og vannforurensing fra skip, spesielt i verdensarvfjordene.

Veikartet for bærekraftig reiseliv er en invitasjon fra oss til å bli med på de neste skrittene mot framtidens reiseliv i Norge.

Neste artikkel

– Jeg har veldig mye å lære